DELA

Domstol upphäver Maxingebeslut

Ålands förvaltningsdomstol upphäver flera av de beslut som plan- och byggnämnden i Jomala har fattat avseende Maxingebygget.
Kommunen åläggs betala 5.400 euro av Minimax ab:s rättegångskostnader.
Förvaltningsdomstolens beslut kom i dag skärtorsdag. Här följer domstolens sammanfattning i något bearbetad form:
Minimax ab hade sökt ändring hos domstolen i tre beslut som fattats av plan- och byggnämnden. Besluten ingick i en helhet som handlar om bygget av det nya köpcentret Maxinge.
Nämnden gav det ursprungliga bygglovet den 19 december 2011 men lämnade då en del åtgärder, bland annat bergsskärningen mot västra tomtgränsen (bilden), utanför tillståndet.
Nämnden avsåg den 26 januari att rätta till sakfel i bygglovsbeslutet och innebörden av beslutet har senare tolkats olika av olika parter: Bolaget har ansett att bygglov beviljats också för bergsskärningen medan nämnden ansett att det behövs ett skilt bygglov.


”Helt ogiltigt”
De tre beslut om Minimax överklagat gäller tilläggskrav som nämnden senare framställt: Säkring av bergsskärningen den 28.3 2012, inlämning av ansökan om bygglov för åtgärder som redan gjorts 24.10 2012 samt precisering av kraven på vad denna ansökan ska innehålla 31.10 2012.
Domstolen har granskat även rättelsebeslutet av den 26 januari 2012 för att ta ställning till huruvuda förpliktelserna var lagenliga. Domstolen konstaterade att rättelsen var så otydlig till sin innebörd att beslutet måste anses helt ogiltigt. Detta ledde till att också beslutet den 28.3 2012 upphävdes.
Det ursprungliga bygglovet låg till grund för bedömningen om de vidtagna byggåtgärderna var tillåtna eller inte. Enligt domstolen kan plan- och byggnämnden inte ålägga någon att mot sin vilja ansöka om ett tillstånd och inte heller fatta bindande förhandsbeslut om innehållet i en bygglovsansökan. Därför upphävde domstolen också de andra två besluten till de delar de överklagats.


Måste betala
Kommunen åläggs betala 5.400 euro av Minimax rättegångskostnader eftersom rättegången till stor del berott på fel i nämndens beslutsfattande, heter det.
Beslutet får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax