DELA

DO bröt inte mot lagen

Det var inget brott mot självstyrelselagen av Ålands DO att skicka ut information på flera språk.
I mitten av augusti skickade diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou ut information om myndighetens verksamhet till samtliga hushåll och företag på Åland. Texten var författad på svenska, finska och engelska.
Efteråt meddelade landskapsregeringen Larpes-Papadopoulou att allmän samhällsinformation som skickas ut ska författas enbart på svenska.
Förvaltningschef Arne Selander begärde att språkrådet ska diskutera och ge synpunkter på landskapsregeringens beslut.

Förhindra oklarheter
Språkrådet konstaterar i en skrivelse att utskicket av broschyren på flera språk i sig inte strider mot självstyrelselagen eller någon annan lag. ”Däremot kan detta förfarande anses strida mot en till synes rådande praxis att samhällsinformation från landskapsregeringen författas endast på svenska”.
Med hjälp av skriftliga instruktioner går det att förhindra framtida oklarheter, föreslår språkrådet. Genom att förvaltningschefen alltid kontaktas i förväg kan man diskutera om det är motiverat att ge annan än svenskspråkig information.
”Förvaltningschefen kan efter eventuell konsultation med ansvarig politiker besluta om det finns anledning att tillåta en avvikelse från huvudregeln att landskapsregeringen ger information enbart på svenska”. (ak)