DELA

De åtalade nekar till brott i Kantarellen-olyckan 2004

Den 29 januari inleds rättegången mot tre personer vid två företag i frågan om vem som bär ansvaret för att en ung byggnadsarbetare dog i Kantarellen-bygget i mars 2004.
Rättegången ska pågå i två dagar.
I går hölls förberedelsesammanträdet i Ålands tingsrätt. Salen fylldes av de tre åtalades advokater. Också målsägandena hade sina biträden på plats.
På åhörarplats satt arbetsskyddsingenjör Henning Karlsson som spelade en väsentlig roll i undersökningarna som följde närmast efter olyckan då 25-årige Jonas Andersson från Hammarland omkom när ett 7.300 kilo tungt betongelement föll över honom.
De tre personer som åtalas är vd:n och arbetsledaren vid Åboföretaget Turun elementtiasennus, det företag som hade hand om monteringen av elementen, och byggmästaren vid det åländska byggföretaget Allbygg som hade huvudentreprenaden för utbyggnaden av matbutiken Kantarellen i Jomala.
Alla tre åtalas dels för arbetarskyddsbrott, dels för dödsvållande. Alla förnekar brott.

Bröt mot föreskrifterna
Åklagaren Karl-Johan Nyholm anser att arbetsledaren, som fanns på plats vid bygget när olyckan hände, bröt mot arbetarskyddsföreskrifterna när han inte övervakade att föreskrifterna följdes i arbetet som han hade ansvar för.
Vd:n hade enligt åklagaren underlåtit att se till att arbetsledaren och montörerna kände till och följde arbetarskyddsföreskrifterna.
Byggmästaren hade, fortfarande enligt åklagaren, inte planerat utförandet och tidpunkten för de olika arbetsskedena så att arbetet kunde utföras av byggarbetarna på ett säkert sätt, han hade inte sett till att den verksamhet som monteringsföretaget och Allbygg samordnades tillräckligt och att han inte sett till att den ömsesidiga informationen mellan de båda bolagen var tillräcklig, i synnerhet med tanke på sådana situationer där monteringsarbeten inte kan utföras enligt monteringsplanen.
I stämningsansökan redogör åklagaren kort för händelseförloppet:
På förmiddagen den 4 mars 2004 monterades ett cirka 7.300 kilo tungt väggelement på ett hålbjälklag på taket ovanpå den nybyggda entrén till Kantarellen. På eftermiddagen samma dag välte elementet och byggarbetaren kom i kläm och dog. Den omkomnes arbetskamrat hade strax innan elementet välte befunnit sig invid elementet, men hade avlägsnat sig bara några sekunder tidigare för att hämta ett arbetsredskap.

För dåligt fäst
Enligt byggnadsritningarna skulle väggelementet först fästas i byggnadens konstruktioner med tio svetsfogar och efter det slutgiltigt fästas genom en eftergjutning av elementets nedre del. På grund av att fästningsanordningarna saknades eller fanns på fel ställen svetsades det aktuella väggelementet fast i konstruktionen på bara två ställen i elementets övre del.
Väggelementets nedre del låg samtidigt med hela tyngden på två lösa cirka 60 millimeter höga och 70 millimeter breda kvadratiska stålrör som var placerade på hålbjälklaget. Elementets nedre del kunde därför lätt förskjutas framåt, något som kunde ha orsakats av bara en lindrig skakning eller någon annan motsvarande störning.
Arbetsledaren visste, enligt stämningsansökan, om problemen med att få elementet rätt monterat. Trots det hade han inte sett till att arbetet kunde utföras tryggt.
Bland annat borde han, skriver åklagaren, ha sett till att den anordning som användes vid elementlyften inte fick flyttas förrän det var säkerställt att elementet hölls på plats och att det stöttades enligt anvisningarna i monteringsplanen.

Fyra målsägande
Målsägandena i målet är fyra; den omkomnes föräldrar och syster samt den arbetskamrat som undgick döden med några sekunder. De har krav på skadestånd för sitt lidande.
Under den första rättegångsdagen kommer de tre åtalade samt ett sakkunnigvittne att höras. Följande dag hörs övriga vittnen. Med i rättssalen ska också Vesa Ullakonoja, ansvarig jurist och ställföreträdande chef för Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt, finnas.
Målsägandena företräds av advokaterna Lars Granfors (den omkomnes familj) och Gard Larpes (arbetskamraten). Allbyggs byggmästare företräds av Tom Gustafsson.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax