DELA

Datorer, natriumglutamat och projektledare

LAGTINGET. Vänta med att dela ut datorer till studerande tills gymnasiereformen är genomförd. Och anställ en projektledare istället för att anlita en extern konsult för kortruttsmeddelandet. Det är några av finansutskottets synpunkter på budgetförslaget för 2011.
Lagtingets finansutskott har gått igenom landskapsregeringens förslag till budget 2011 och kommer fram med följande synpunkter:

Om samhällsreformen:
Den kommunala organisationsstrukturen måste ses över så att kommuner samarbetar mer. En kommun kan exempelvis vara huvudman för en tjänst och sedan sälja till andra kommuner. Det här ersätter kommunsammanslagningar.
Det behövs en ökad medvetenhet över vad investeringar har för ekonomisk effekt både på kortare och längre sikt.
Det ska finnas lagstiftning som säkerställer servicenivån för skärgården och glesbygden vid en samhällsreform.
Det behövs en bred politisk förankring vid en samhällsreform.

Skolor:
Förberedelserna för periodiseringssystemet på gymnasialstadiet bör prioriteras för att undvika problem för de studerande när den nya gymnasiereform träder i kraft.
När gymnasiereformen genomförs kan det vara en bra tidpunkt för den nya skolans ledning att ta ställning till om de studerande ska få en dator per studerande. Alla studerande ska behandlas lika och utskottet betonar vikten av att landskapet inte nu inköper nya datorer till de studerande innan den nya gymnasiereformen och fortbildning genomförts samt den nya skolledningen anser detta vara väl förberett.
Utskottet ber landskapsregeringen utfärda rekommendationer avseende begränsningar av natriumglutamat i skolornas bespisningar.


Annat:
Den ekonomiska förvaltningen bör bli mer It-baserat, förenhetligas, moderniseras och ges tillräckliga resurser.
Angående en Ålandshavskommission ska landskapsregeringen utröna möjligheten att få finansiering utifrån för detta. Sedan ska de återkomma till lagtinget med ett förslag till struktur för samarbetet i kommissionen.
Landskapsregeringen måste säkra de befintliga stöden för förnybara energikällor eftersom man på rikshåll flyttar över ansvaret för dessa till ett politiskt område där Åland har egen behörighet. Man måste också säkerställa att Åland är delaktigt i det nya stödet för nybyggen.
Landskapsregeringen ska utreda ett system med tandvårdscheckar och utreda möjligheter och kostnader för ambulerande tandvård i skärgården. dessutom bör man utreda konsekvenserna av en utebliven tandvård.
Utskotten betonar vikten av småföretagande på Åland eftersom det är mindre känsligt för svängningar i konjunkturen och utgör en stabiliserande faktor.
Språkutbildning i samband med integration i samhället är viktigt.
Utskottet vill också ha en intensifierad bevakning av sjöfartens verksamhetsförutsättningar där man beaktar de hot som finns, exempelvis sänkningen av svavelhalten i bränsle. Dessutom bör lanskapsregeringen bevaka utvecklingen av den Ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse.
Istället för en extern konsult ska man anställa en projektledare för att åstadkomma ett kortruttsmeddelande som kan tillställas lagtinget under våren. Projektledaren kan sedan konkret börja arbeta med att genomföra ett kortruttssystem för skärgården.


Förkastade motioner
Man förkastade samtliga 78 finansmotioner som oppositionen lämnat in.
I dag fortsätter budgetdebatten i lagtinget och håller på måndag till onsdag nästa veckan innan lagtinget tar jullov.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax