DELA

Datainspektion ger jurist rätt till register

Landskapets datainspektion stöder juristen Marcus Måtars anhållan om att få tillgång till uppgifter ur det fornminnesregister som landskapet sammanställer.
Måtar, som företräder bybor i Långbergsöda, vill ha tillgång till alla anteckningar i fornminnesregistret som rör fastigheter i Långbergsöda, och en registerbeskrivning för fornminnesregistret.
Landskapsregeringen avslog ansökan med motiveringen att ärendet är under beredning. Arbetet med ett förnyat fornminnesregister har avstannat i väntan på en förordning om vad som skall ingå i registret.
Måtar vände sig till landskapets datainspektion, som ger honom rätt.
Att det nya forminnesregistret inte är ett färdigt behandlat ärende spelar ingen roll i det här sammanhanget, enligt datainspektionens chef Susanne Björkholm.
Det viktiga är landskapslagen om behandlingen av personuppgifter i landskapets och kommunernas förvaltning, och lagen om allmänna handlingars offentlighet.
Museibyråns chef Viveka Löndahl hävdar att fornminnesregistret inte är ett personregister. Björkholm drar en annan slutsats. Hon konstaterar att personuppgift enligt lagen avser ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom