DELA

Därför straffades en enskild läkare

AT-läkaren anhöll om att få gå samma kurs två gånger trots avslag första gången.
Därför ålades han att kontakta chefläkarkansliet per telefon varje gång han hade ärende till kansliet.
I ett ännu inte undertecknat protokoll från ett möte den 20 december på chefläkarens kansli framgår orsakerna till den disciplinära åtgärd som utfärdats mot en enskild AT-läkare av ÅHS-ledningen.
Mötet hade sammankallats av Peter Rask av två anledningar: AT-läkaren hade uppträtt på ett otrevligt sätt gentemot kanslipersonalen vid chefläkarkansliet och dessutom lämnat in en anhållan om att få gå på en kurs trots att det tidigare blivit avslag för samma kurs. Det korrekta hade varit att göra ett rättelseyrkande, påpekade förvaltningschefen.
AT-läkaren förklarade sig inte hade haft för avsikt att vara otrevlig och att det inte före mötet hade sagts något om otrevligt uppträdande på chefläkarkansliet. Inga sådana signaler hade kommit fram före mötet från något håll. Detta ville Ove Mattsson och Christian Andersson, som stödde AT-läkaren, ha infört i protokollet.
De motsatte sig det som de uppfattade som en disciplinär åtgärd och hävdade att det normala hade varit att närmaste förman hade diskuterat med AT-läkaren ifall det fanns synpunkter på uppträdandet. De framförde också att frågor om disciplinära åtgärder bör tas upp i landskapets samarbetskommission och inte på möten av detta slag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax