DELA

Därför fick de tjänsten

I sitt svar till biträdande justitiekansler på Jörgen Erlunds klagomål om sättet att utnämna chefer inom det offentliga Åland, redogör landskapsregeringen för varför Sören Silverström och Björn Häggblom utsågs till administrationschef/chefsjurist respektive kommunikationschef.
Åtta personer sökte tjänsten som kommunikationschef. Fyra av dem kallades till intervju och en tog tillbaka sin ansökan.
De tre övriga bedömdes och jämfördes enligt landskapsregeringen utifrån skicklighet med inriktning på studier, arbetslivserfarenhet, erfarenhet av förvaltningsarbete och ledarskap samt förmåga där egenskaper egenskaper som resultatinriktad samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, strategisk förmåga, omdöme och beslutsamhet tillmättes särskild betydelse.
Efter avslutade intervjuer konstaterade de rekryteringsansvariga att Björn Häggblom var bäst lämpad och han anställdes på ett provår. Däremot återger beslutsförteckningen inte beslutsmotiveringen på det sätt som förvaltningslagen kräver och man avser därför ändra rutinerna så att beslutet tydligt motiveras i beslutsförteckningen.

Två gånger
Tjänsten som administrationschef lediganslogs två gånger på grund av få sökande. De tre personer som sökte tjänsten har jämförts gällande utbildning och erfarenhet. Andra behörighetskrav var förtrogenhet med ledarskap och förvaltningsuppgifter.
I beredningen konstaterades att alla tre uppfyllde behörighetskraven efter att Sören Silverström fått dispens från behörighetskravet avseende utbildning. Intervjuer gjordes inte eftersom alla tre var kända sedan tidigare. Beslutet att utnämna Silverström fattades utifrån en helhetsbedömning. Enligt landskapsregeringen saknas dock en sådan motivering i utnämningsbeslutet.
Landskapsregeringen påpekar att underlagen för besluten är offentliga och att de har varit tillgängliga för dem som sökt tjänsten.

Annika Orre