DELA

C-reservation om lantbruksstöd

Centerns ledamöter i landskapsregeringen har reserverat sig mot tilläggsbudgeten, som klubbades förra veckan.
De är missnöjda med lantbruksstödet.
Som Nya Åland berättade i torsdagens tidning krävdes det fyra omröstningar i landskapsregeringen om årets första tilläggsbudget.
Tvistefrågorna gällde skärgårdstrafiken på den tvärgående linjen, förverkligandet av besökscentret i Bomarsund, samt anslagen för dels det nationella investeringsbidraget, dels investeringsstödet för lantbruket.
Liberalerna röstade igenom 250.000 på båda de sistnämnda posterna medan centern ville ha 400.000 respektive 800.000 euro.
Reservationen, undertecknad av Torbjörn Eliasson, Britt Lundberg och Veronica Thörnroos, gäller investeringsstödet till lantbruket.


Följa upp
I reservationen påpekas att i grundbudgeten för 2011 aviserade landskapsregeringen ”att följa upp investeringsbehovet och vid behov återkomma med äskande om tilläggsanslag”.
– Efter ansökningstidens slut den 30 mars i år fanns ett ackumulerat behov av investeringsstöd om 2,5 miljoner euro inom prioriterade områdena mjölk-, kött-, potatis- samt frukt- och grönsaksproduktion, sägs det, och vidare:
– Avsaknaden av medel har trots en hög investeringsvilja haft till följd att inga stöd beviljats under tiden 15.4.2010 till 15.4.2011. Jordbruksföretagens möjligheter att höja kvaliteten och utöka volymerna till den exporterande åländska livsmedelsindustrin har därför hämmats under ett helt år.
– Landskapsregeringen har fastställt att behovet av strukturella förändringar är stort och ska prioriteras för att det åländska jordbruket ska kunna utveckla sin konkurrenskraft och möta framtidens krav och anpassning till en mer avreglerad marknad. Enligt ÅCA:s beräkningar kommer antalet kor i mindre besättningar att minska med 400 djurenheter under de kommande tio åren, arealerna för odling av chipspotatis minskade år 2010 med 75 hektar, för att ta två exempel på en negativ och oroande utveckling. Investeringsstödet är ett måste för att kunna kompensera bortfallen och behålla nuvarande produktionsvolymer, vilka tvärtom borde utökas från dagens nivåer för att inte riskera förlust av viktiga livsmedelsindustrier.
Läs mer i papperstidningen!

Mårten Sundberg