DELA

Byråutlåtande späckat med kritik

En exploatering av Stornäset strider inte bara mot gällande förvaltningsprinciper utan också mot landskapskonventionen och landskapsregeringens intentioner med hållbar utveckling. Det sägs i landskapsbyråernas utlåtande, som i går gavs offentlighet.
Skogsbruksbyrån, fiskeribyrån, miljöbyrån och museibyrån gav redan i oktober förra året sitt utlåtande. Stornäset är ett helt unikt markområde som utan tvekan är det allra värdefullaste av landskapets skogsinnehav, skriver byråerna:
”Det är viktigt att de värden som området besitter och den nuvarande produktionsförmågan utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt. Stornäset är ett för åländska förhållanden unikt markområde. Därför bör natur- och kulturvärdena samt landskapsbilden i det här fallet särskilt uppmärksammas. Området är att beakta som en del av vårt kulturarv som alla delar ansvaret för enligt Finlands grundlag och som alla bör ha tillgång till.
Stornäsets kulturlandskap präglas av en över tusen år lång, kontinuerlig hävd och innehåller värdefulla element. Områdets utveckling bör därför, som i dag, ske varsamt och i linje med den Europeiska landskapskonventionen.
Landskapets område i Kastelholm har redan till betydande delar exploaterats för golfändamål. För mångfaldens skull bör den resterande delen av de värdefulla markerna tillgängliggöras för fler genom att utnyttjas enligt gällande förvaltningsprinciper.”

Utbyggd infrastruktur
Byråerna lägger fram argument efter argument och fakta efter fakta som talar mot en exploatering av området. Här är några av dem:
Med en ökad exploatering krävs nya omfattande utbyggnader av infrastrukturen. Det handlar till exempel om vägar, elledningar och avlopp som kommer att påverka den känsliga miljön negativt.
En exploatering av Stornäset kan inte anses som en hållbar utveckling för Lumparns fiskbestånd. Vikarna vid området utgör kärnområdet för rekryteringen av Lumparns gösbestånd, men också för abborre och gädda. Utfyllningar och muddringar i strandzonen kan direkt förstöra eventuella lekområden.
Allmänhetens tillgång till den kvarvarande delen av landskapets markinnehav bör tryggas istället för att exploateras för ett begränsat antal.
Den medeltida bosättningen på Stornäset har inte undersökts i någon större omfattning.
Byggande i eller i nära anslutning till vatten vid Stornäset är inte att rekommendera.
En ökad avrinning av näringsämnen och eventuella bekämpningsmedel bör undvikas.
Stornäset är landskapets enda markområde för lantrådets och talmannens representationsjakt samt för landskapets personaljakt.

Strider mot principbeslut
I utlåtandet hänvisar tjänstemännen till förvaltningsprinciperna för landskapets fasta egendom. Markerna ska uteslutande disponeras för primärproduktion, naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård och friluftsliv.
Utlåtandet är undertecknat av landskapsforstmästare Mikael Sandvik, skogsförvaltare Ray Holmlund, jaktförvaltare Marcus Nordberg, fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander, fiskeribiolog Kaj Ådjers, fiskerikonsulent Tom Karlsson, naturvårdsintendent Jörgen Eriksson, biträdande naturvårdsintendent Inkeri Ahonen samt landskapsantikvarie Viveka Löndahl.

ANNIKA KULLMAN