DELA

Bristande olycksberedskap på Mariehamns flygplats

Mariehamns flygfält saknar beredskap att öppna snabbt nattetid vid en större olycka till sjöss.
Landskapsregeringen har länge drivit på för ökad beredskap, men ännu är frågan olöst.
I fredags presenterade Svenska haverikommissionen sin rapport över maskinsrumsbranden på Tallink Siljas roro-fartyg Sea Wind i december 2008. I rapporten går man in på räddningshelikoptrarnas arbete. Där konstaterar man bland annat att Mariehamns flygplats till en början var stängd och saknade beredskap för att öppnas. Det försvårade avsevärt räddningshelikoptrarnas möjlighet att verka effektivt i området.

Oenighet om kostnaden
Landskapsregeringen har upprepade gånger efterlyst längre öppethållningstider, utökad flygledarjour och beredskap. Finavia Ab som äger flygfältet tycker dock att utbudet är tillräckligt som det ser ut idag, och menar att landskapsregeringen i så fall får stå för de ökade kostnaderna.
Landshövding Peter Lindbäck är ordförande i Samrådsdelegationen för beredskapsärenden.
– Frågan har dykt upp hos oss flera gånger och vi har gett stöd för Landskapsregeringens linje att beredskapen självklart bör utökas. Vi har emellertid inget mandat för att fatta beslut i frågan, säger Lindbäck.
Haverikommissionens utlåtande kan nu användas av Landskapsregeringen som ytterligare ett argument i förhandlingarna, tror Lindbäck.

Internationella påtryckningar
Den svenska haverikommissionen rekommenderar att det svenska Sjöfartsverket internationellt verkar för att beredskap införs på flygplatsen i Mariehamn.
– Vi kommer att ta upp frågan med våra finländska motsvarigheter och se vilka förutsättningar som finns och vilket intresse man har från Finlands sida, säger Lars Widell, chef för räddningsenheten vid Sjöfartsverket i Sverige.
Under själva olycksnatten visade sig bristen på öppna trafikplatser vara ett problem. Mariehamns flygplats, som ligger lägligt till nära farlederna mellan Sverige och riket borde vara tillgänglig vid större olyckor av detta slag, anser kommissionen.
I fallet Sea Wind gick det bra eftersom man lyckades öppna flygplatsen drygt en timme efter att larmet gått. Det var snabbt anser kommissionen, med tanke på att det inte finns särskild beredskap. Men dröjsmålet medförde att det inte i ett tidigt skede av räddningsoperationen gick att planera räddningsarbetet med Mariehamn som möjlig mellanlandningsplats.

Betydelsefull flygplats
Med tanke på den omfattande passagerartrafik som finns mellan Sverige, Finland och Baltikum, samt med tanke på de krav som kan komma att ställas på både det svenska och det finska helikoptersystemet vid en större olycka, är det av avgörande betydelse att Mariehamns flygplats har någon form av beredskap och garanti att kunna öppnas och tas i drift inom en fastställd tid, skriver kommissionen.
Nya Åland har sökt flygplatschef Tanja Sabel, men utan resultat då hon är på semester.

Axel Kronholm

axel.kronholm@nyan.ax

nina.smeds@nyan.ax