DELA

Birkastyret positivt till anbud

Birka Lines styrelse rekommenderar aktieägarna att de antar redereri ab Eckerös köpeanbud på det återstående aktierna.
Så här skriver Birka Line i sitt börsmeddelande som sändes ut på torsdagen:
STYRELSENS UTLÅTANDE OM REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖS OFFENTLIGA KÖPEANBUD FÖR AKTIERNA I BIRKA LINE ABP
Rederiaktiebolaget Eckerö (”Eckerö”, ”Anbudsgivaren”) har gett ett offentligt köpeanbud (”Anbudet”) på alla aktier i Birka Line Abp (”Birka Line”). Eckerö erbjuder i sitt anbud ett kontantpris om 17,00 euro per A-aktie och 16,00 euro per B-aktie i Birka Line (”Anbudsvederlaget”). Anbudsperioden har börjat 9.11.2007 och avslutas 30.11.2007 om inte anbudsperioden förlängs i enlighet med anbudets villkor. Eckerö har i mars 2007 gett ett offentligt köpeanbud på alla aktier i Birka Line, och har efter att anbudet fullföljts förvärvat ytterligare aktier i Birka Line. Eckerö har meddelat att bolaget för närvarande innehar över 85 procent av aktierna och över 84 av rösterna i Birka Line.
Styrelsen i Birka Line har utvärderat Anbudet och dess villkor på basis av Eckerös anbudshandling som daterats 8.11.2007. Styrelsen har noterat styrelseutlåtandet, som getts i samband med Eckerös tidigare köpeanbud, enligt vilket Anbudsvederlaget ansetts vara för lågt i förhållande till Birka Lines verksamhet och dess framtidsutsikter, samt i förhållande till värdet av Birka Lines tillgångar och verksamma enheter. Styrelsen har dock lagt vikt till förhållandet mellan långsiktiga avkastningskrav på aktier och de affärsmässiga riskerna förknippade med naturen av Birka Lines verksamhet och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Styrelsen har vidare noterat att Birka Lines aktiekurs på Helsingfors Börs, med få undantag, legat på eller under det nuvarande Anbudsvederlaget från det att Eckerö gett sitt ursprungliga anbud i mars 2007 fram till dags datum, och att en betydelsefull andel av aktierna i Birka Line förvärvats av Eckerö till Anbudsvederlaget genom det tidigare anbudet och andra aktieköp från Birka Lines aktieägare.
Aktieägarna uppmärksammas om att aktieägarsituationen i Birka Line kan sannolikt resultera i mindre handel och försämrad likviditet i Birka Lines aktier och ha en negativ inverkan på aktiekursen. Det uppkommer inte längre en skyldighet för Eckerö att ge ett obligatoriskt köpeanbud för aktier eller värdepapper som berättigar till aktier i Birka Line, eftersom Eckerö redan innehar över 50 procent av rösterna i Eckerö på basis av sitt tidigare anbud. Eckerö har meddelat att om Eckerö erhåller mera än 9/10 av aktierna och rösterna i Birka kommer Eckerö att så fort som möjligt inleda inlösningsförfarandet för att lösa in minoritetsaktierna i enlighet med 18 kap. i aktiebolagslagen.
Med beaktande av de ovan nämnda omständigheterna rekommenderar styrelsen att aktieägarna i Birka Line accepterar Anbudet. Aktieägarna i Birka Line måste självständigt fatta beslut om godkännandet av Anbudet med beaktande av de uppgifter som utlämnats i anbudshandlingen, samt detta utlåtande i sin helhet.
Enligt värdepappersmarknadslagen skall styrelsen avge en motiverad bedömning av de strategiska planer som anbudsgivaren lagt fram i anbudshandlingen och de effekter dessa kan förväntas få på Birka Lines verksamhet och sysselsättning. Eckerö har meddelat i anbudshandlingen att Eckerö-koncernens och Birka Lines funktioner är delvis överlappande och att fullföljandet av Anbudet kan innebära ett sammanförande av verksamheterna och medföra förändringar i Birka Lines ledning och personal. Eckerö har meddelat att de kommer att sträva till att avlägsna överlappande funktioner hos Eckerö-koncernen och Birka Line inom t.ex. koncernadministration, inköp, marknadsföring och IT. Eckerö har meddelat att dessa effekter kommer att klarna under integrationsprocessen, och kan även komma att resultera i förändringar för Eckerös personals del. På basis av de uppgifter som Eckerö lämnat anser styrelsen att ett sammanförande av verksamheterna kan leda till minskad sysselsättningen inom Birka Lines koncernadministration och andra centraliserade funktioner. På basis av anbudshandlingen förväntar styrelsen att fullföljandet av Anbudet på kort sikt medför endast begränsade förändringar i Birka Lines operativa verksamhet.
ANBUDET I KORTHET
Anbudsvederlaget som Anbudsgivaren betalar till Birka Lines aktieägare i Anbudet är 17,00 euro kontant för varje A-aktie och 16,00 euro kontant för varje B-aktie i Birka Line för vars del Anbudet har godkänts i enlighet med dess villkor och godkännandet inte har återkallats.
Anbudstiden har börjat 9.11.2007 kl. 9.30 (finsk tid) och löper ut 30.11.2007 kl. 16.00 (finsk tid) ifall Anbudstiden inte förlängs i enlighet med anbudets villkor.
Anbudet finansieras huvudsakligen med villkorad lånefinansiering. Villkoren beskrivs närmare i Eckerös anbudshandling.
Anbudsgivarens skyldighet att fullfölja Anbudet är villkorat på att följande villkor uppfylls, eller att Anbudsgivaren har avstått från sagda villkor:
(a) Samtliga erforderliga myndighets- och andra motsvarande tillstånd och godkännanden har erhållits med laga kraft och eventuella väsentliga villkor i sådana tillstånd eller godkännanden är rimligen acceptabla för Anbudsgivaren;
(b) Någon sådan händelse eller omständighet har inte inträffat eller kommit till Eckerös vetskap som lett till eller som utgör en Väsentligt Negativ Förändring (definierad nedan) eller som sannolikt kommer att leda till eller sannolikt kommer att utgöra en Väsentligt Negativ Förändring;
(c) Anbudet har på ett giltigt sätt godkänts (och godkännandena har inte på ett giltigt sätt återkallats) för ett antal Aktier som leder till att Anbudsgivarens andel tillsammans med de Aktier som redan ägs av Anbudsgivaren representerar minst nittio (90) procent av aktierna och rösterna i Birka Line efter full utspädning;
(d) Ingen behörig domstol eller annan myndighet har givit ett beslut som skulle förhindra fullföljandet av Anbudet;
(e) Lånefinansieringen enligt överenskomna villkor finns alltjämt att tillgå för Anbudsgivaren.
En ”Väsentligt Negativ Förändring” innebär en sådan väsentligt negativ förändring i Birka Lines och/eller dess dotterbolags affärsverksamhet, organisation, tillgångar, ekonomiska ställning eller resultat, bedömd som en helhet, eller deinvesteringar eller omorganiseringar som berör en väsentlig del av Birka Line och/eller dess dotterbolag eller deras tillgångar eller andra väsentliga åtgärder eller verksamhetsplaner som väsentligen kan försämra eller ändra Birka Lines och/eller dess dotterbolags affärsverksamhet, organisation, tillgångar, ekonomiska ställning eller resultat.
Anbudsgivaren förbehåller sig rätten att avstå från ett eller flera av ovannämnda fullföljandevillkor.
De detaljerade villkoren av Anbudet framgår ur anbudshandlingen, som Eckerö publicerat 8.11.2007.
Anbudshandlingen finns att tillgå på svenska och på finska från och med 9.11.2007 bl.a. på Eckerös huvudkontor, adress Torggatan 2, 22100 Mariehamn, på Ålandsbankens samtliga kontor och på OMX way, adress Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors, samt på Internet på adresserna www.rederiabeckero.ax och www.alandsbanken.fi.
Styrelsemedlemmarna Magnus Lundberg och Sören Pettersson har förberett utgivandet av detta utlåtande. Styrelsens ordförande Jukka Suominen som verkar även som styrelsens ordförande i Eckerö, har deltagit i styrelsens beslut angående utgivandet av detta utlåtande endast i syfte att Birka Lines styrelse skulle vara beslutför, och har inte deltagit i förberedelserna för utgivandet av utlåtandet eller i dess utformande. Magnus Lundberg och Sören Pettersson har understött godkännandet av utlåtandet, medan Jukka Suominen har nedlagt sin röst.
Styrelsemedlemmarna Marika Palmqvist och Johan Dahlman, som verkar även som styrelsemedlemmar i Eckerö, har inte deltagit i behandlingen av Anbudet eller utgivandet av detta utlåtande.
BIRKA LINE ABP
STYRELSEN