DELA

Besvär om avloppsavgift förkastades

Taxan för avloppsvattenavgifter är annorlunda utformad i Eckerö än i Föglö.
Därför avslog Ålands förvaltningsdomstol nyligen ett besvär från Eckerö trots att samma domstol tidigare godkänt motsvarande besvär från Föglö.
Det är inte helt lätt att förstå nyanserna i hur kommunernas avloppsvattenstaxor är anpassade till ordalydelsen i landskapslagen. Emellertid är det helt klart att formuleringarna är avgörande för hur besvär ska tolkas.
Det har en fastighetsägare i Eckerö nyligen fått erfara. Fastighetsägaren hade lämnat in besvär mot att kommunen debiterat sammanlagt drygt 400 euro i grundavgifter för avloppsvatten under åren 2008-12 trots att lagen stadgar att avloppsvattenavgiften består av endast anslutningsavgift och bruksavgift.
I besväret hänvisas till ett tidigare beslut i Ålands förvaltningsdomstol i oktober 2012 – efter ett motsvarande besvär från markägare i Föglö – där domstolen kom fram till att debiteringen av grundavgift stod i strid med lagen och upphävde kommunens beslut att ta ut också en grundavgift.


Avslog besväret
Skillnaden är, konstaterar domstolen, att i Föglö-fallet var grundavgiften uttryckligen oberoende av vattenförbrukningen medan formuleringen i Eckerö gör att grundavgiften har stöd i lag eftersom också den baseras på förbrukning i kommunens taxa.
Avloppsavgiften skulle annars bli för låg för att täcka kostnaden, något som är lagstadgat.
Av den orsaken avslogs besväret från Eckerö. Kommunen hade anlitat advokat i ärendet. (ao)