DELA

Befästningsvall undersöks vid vägbygge

En 200 år gammal befästningsvall vid postvägens bro över i Finström Bjärström skall undersökas av landskapet.
Landsvägsbygget på sträckan Näfsby-Gölby går förbi batteri- och skyttevärnssystemet från åren 1809-1812 i Finström Bjärström. En del av befästningsvallen berörs av den planerade om- och tillbyggnaden.
Vicelantrådet Britt Lundberg (C) har nu godkänt en arkeologisk undersökning av området innan vägen byggs om. Att lämna fornlämningen orörd skulle förorsaka ”oskäligt stor olägenhet i förhållande till dess betydelse”.

Byggdes om
Anläggningen sträcker sig cirka 100 meter söderut och cirka 200 meter norrut från skärningen med landsvägen. Den byggdes om av rysk militär under första världskriget och anses vara tämligen välbevarad.
Enligt planerna behöver man undersöka och ta bort en cirka fem meter lång sträcka av försvarsvallen som ligger ungefär vinkelrätt mot vägen innan arbetena påbörjas. Det här blir första gången en sådan här anläggning dokumenteras i landskapet.
Först rensar man med grävmaskin fram ett rakt tvärsnitt av vallen nära dess nuvarande slutpunkt och dokumenterar de inre strukturerna. Sedan gräver man sig försiktigt genom anläggningen till exploateringsområdets yttre gräns, där ytterligare ett tvärsnitt dokumenteras.
Sedan säkras ändpunkten med jordmassor för att förhindra att den eroderar eller skadas i den nya slutpunkten. Undersökningen beräknas ta en vecka. (pd)