DELA

Bättre strandskydd efterlyses i Geta

GETA. Behovet av ett strandskydd är uppenbart och måste tas upp till diskussion. Det påpekar byggnadsnämnden i Geta i en skrivelse till kommunstyrelsen.
Tydligare regler efterlyses.
Getas norra kust är attraktiv för fritidsbebyggelse och expoateras mer och mer. Byggnadsnämnden har noterat ett ökat intresse för byggandet på strandområden gränsande mot öppet hav. Nämnden upplever ett stort problem med byggnadslovsärendena och vill att det ska utredas vilka möjligheter det finns att styra byggandet. I april lämnades en skrivelse till kommunstyrelsen.
Byggnadsnämden föreslår i första hand att en generalplan ska upprättas över strandområdena. Ett alternativ skulle vara ett generellt byggnadsförbud på strandområden som saknar en fastställd byggnadsplan.
Kommunstyrelsen tog upp skrivelsen vid måndagens möte.
Kommundirektör Erik Brunström konstaterar att den gällande byggnadsordningen är föråldrad. Något som gör frågan om byggnadsförordningarnas utformning än mer aktuell är det arbete som pågår med att upprätta ett byggnadskansli som skulle vara gemensamt för flera kommuner.

Allmän diskussion
Det är i första hand byggnadsnämnden som ska formulera konkreta förslag och motiveringar till skyddsåtgärder för de aktuella områdena, enligt kommunstyrelsen. När det är gjort kan kommunledningen, områdesarkitektkontoret, byggnadsnämnden och markägarna föra en mer övergripande diskussion.
”I de geografiska områden som upplevs som särskilt känsliga eller skyddsvärda, men som inte omfattas av särskilt skydd, uppmanas byggnadsnämnden att nyttja de enligt lagstiftning och gällande byggnadsordning till buds stående medlen för att minimera byggnationers såväl estetiska som miljömässiga påverkan samt byggnads- och kommunaltekniskt praktiska aspekter.”
Kommunstyrelsen beslöt dock att påskynda arbetet med att ta fram en kommunöversikt. I protokollet från mötet noteras det även att man fortsättningsvis väntar på landskapets riktlinjer:
”Landskapsregeringen har i uppgift att ta fram mallar för upprättande av byggnadsordningar, vilket dock tycks dra ut på tiden.”

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax