DELA

Bakläxa för båda komposter

Både Firma Jan Widman i Jomala och Ålandskomposten/Bengt Karlsson i Sund får bakläxa av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM.
Lakvattnet från komposteringsfälten innehåller för mycket näringsämnen och åtgärder måste vidtas.
ÅMHM tog prover hos Firma Jan Widman i Vestansunda både i mars och juni i år. När analysresultaten granskades kom det fram att det vatten som gått igenom lakvattenreningsanläggningen innehöll höga halter av fosfor, kväve, COD (syreförbrukare), BOD (biologisk substans i vattnet) och suspenderade partiklar (föroreningar i vattnet).
I en förklaring som företaget gav ÅMHM i slutet av september sägs det att Firma Jan Widman har slutat ta emot bioavfall från Ålands fiskförädling och Chipsters med anledning av att man överskridit utsläppsvillkoret. Mariehamns stad, som också för slam till Widmans, har vidtagit åtgärder för att producera torrare slam än tidigare.

Mera stödmaterial
ÅMHM:s beslut blev att företaget måste blanda in mera stödmaterial och blanda in mera bark i stödmaterialet i alla kompoststrängar för att halten av näringsämnen ska minska i lakvattnet som lämnar anläggningen. Firma Jan Widman uppger att åtgärden redan har vidtagits.
För Ålands fiskförädling är det ett problem att Widmans inte kan ta emot fiskavfallet, säger vd Olof Karlsson.
– Beskedet från Widmans var att det är ett tillfälligt uppehåll i mottagningen på grund av överbelastning. Det finns alternativ, till exempel Ålands renhållning, men det blir betydligt dyrare. Det är ett stort problem att vi inte har någon som kan ta emot avfallet som en resurs. Det handlar om en råvara som har ett stigande värde, men Åland är för litet.
Fiskavfallet – något tiotal ton per år – är så pass nedbrutet att det inte duger som minkmat.

Byta filtersand
Ålandskomposten ab och Bengt Karlsson, som har varsitt miljötillstånd, åläggs att installera en luftningsanordning i sedimentationsbassängen och byta ut filtersand i mark och vassbädd i reningsanläggningen. Åtgärden ska vara genomförd senast den 10 november.
När resultaten i årsrapporten från 2008 granskades kom det fram att lakvattnet innehöll höga halter fosfor, kväve och COD och att lakvattenreningen inte fungerade tillräckligt bra.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax