DELA

Avtal för sjömännen klart

Arbetsgivarsidan och sjömansförbunden i Finland har kommit överens om kollektivavtalen till sista februari 2012, och hotet om strejker har undanröjts.
I Sverige fortsätter förhandlingarna när det gäller den hotande sjöbefälsstrejken.
Det här pressmeddelandet skickades ut i dag:
”Arbetsfred råder i Finlands sjötransporter
Rederierna i Finland rf har nu överenskommit med Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund om handelssjöfartens lönejusteringar för tiden 1.3.2010-28.2.2011.
Sjöfolkets löner justeras med 0,7 %, dock minst med 13 euro på stora lastfartyg, 14,30 euro på små lastfartyg och 15,50 euro på passagerar-fartygen. De små lastfartygen och passagerarfartygen har garantilöner, som leder till att de euromässiga förhöjningarna är högre än för de stora lastfartygen.
De avtal om lönegranskningar som nu uppnåtts är en del av den långsiktiga och konkurrensförbättrande kollektivavtalslösning som parterna uppnådde redan hösten 2009. Detta kollektivavtal förbättrar särskilt de finländska lastfartygens internationella konkurrenskraft.
Kollektivavtalen löper ut sista februari 2012.

Även Arctia Shipping har överenskommit om lönegranskningar för isbrytarna med sjöfackförbunden, som följer den linje som handelssjöfarten har utstakat.
Härigenom råder det nu arbetsfred i Finlands sjötransporter. Det vore önskvärt, att sjötransportkedjans landdel, hamnarna, får ett avtalsslut snabbt.
Rederierna I Finland rf
Hans Ahlström
vice verkställande direktör”

I Sverige fortsätter i dag torsdag överläggningarna med medlarna i konflikten om sjöbefälens pensioner. Medlarna har för avsikt att lägga en slutgiltig hemställan i morgon fredag med svar från parterna på tisdag den 16 mars.