DELA

Åttavåningshus får vänta på stor centrumutredning

Nobel fastigheter ab får vänta ännu en tid på svaret på sin fråga om åttavåningshus på Magazintomten.
Först ska det utredas vilka följderna blir om man tillåter fler än sex våningar i stadens absoluta centrum.
Stadsstyrelsen tog upp ärendet i torsdags. Vid det här laget är det så pass komplicerat att Nya Åland börjar med en sammanfattning.
Generalplanen över Mariehamn stadgar att högs sex våningar höga hus får byggas i det som definierats som stadens absoluta centrum (se kartan här intill) som avgränsas av Torget i söder och Bussplan i norr. Absoluta centrum är i princip båda sidor om Torggatan till och med Strandgatans västra sida och in i halva kvarteret mot Ålandsvägen. Samma våningstal, högst sex våningar, gäller också för Självstyrelsegården och Arkipelag men det området räknas inte in i absoluta centrum.

Ville bygga högre
Nobel fastigheter ab genom Trygve Eriksson anhöll början av året om undantag från generalplanen för att överskrida gränsen på sex våningar på Magazintomten och om tillstånd att riva det k-märkta stenhuset inne på tomten.
Stadsarkitektkontoret ville inte tillmötesgå begäran om åtta våningar men stadsstyrelsen konstaterade i mars att avvikelse från generalplanen kan diskuteras.
Inför mötet i torsdags föreslog stadsdirektör Edgar Vickström att stadsplanenämnden skulle få i uppdrag att, ifall Nobel fastigheter ab skulle fråga, ha som utgångspunkt att åtta våningar kan byggas på de delar av tomten som inte gränsar till Torggatan eller Nygatan och att k-huset kan rivas. Beslutet blev efter omröstning till stadsdirektörens nackdel – stadsstyrelsen ansåg att om frågan om åtta våningar kommer in så ska ett sådant förslag beredas av stadsarkitektkontoret.

Hela centrumområdet
Ledamoten Hannele Vaitilo (Lib) ansåg att det är principiellt viktigt att i så fall granska vilka konsekvenserna blir av att tillåta åtta våningar på en tomt. Hon föreslog att man parallellt ska utreda följderna inom hela stadens absoluta centrum innan beslut fattas för Magazintomten.
Hennes förslag vann över stadsdirektörens med siffrorna 3 – (M) och (Ob) – mot 4 (Lib) och (S).
Följden är att det kommer att ta tid innan Nobel fastigheter får sitt svar. Uppdraget går nu till stadsarkitektområdet.

Annika Orre