DELA

Ändrade språkregler efter JO-beslut

Justitieministeriet publicerade i går nya anvisningar om Ålands rätt till svenskspråkiga dokument.
Förvaltningschef Arne Selander är måttligt nöjd med förändringarna.
I två beslut under 2011 slog justitieombudsmannen fast att Åland ska ha tillgång till de finländska ministeriernas dokument på svenska. Därefter tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp, som skulle uppdatera ansvisningarna gällande Åland och rätten till svenskspråkiga dokument.
Anvisningarna, som publicerades i går, innebär en liten förbättring för Ålands del.
– I praktiken innebär det att när ministerierna förbereder lagstiftning och begär utlåtanden ska de i större utsträckning översätta material som skickas till Åland, säger Arne Selander, som var Ålands representant i den förberedande arbetsgruppen.
När det i fortsättningen bedöms att ett lagstiftningsförslag har ”särskild betydelse” för Åland ska allt material översättas till svenska. Tidigare översatte man endast en sammanfattning samt de delar av förslaget som hade direkt anknytning till Åland.
Arne Selander säger att det är de finländska ministerierna som har tolkningsföreträde i frågan och som i slutändan beslutar när villkoret ”särskild betydelse” uppfylls.
– Jag tycker att de nya ansvisningarna är en förbättring, visst är de det. Men man kan bara konstatera det att språken är ju inte jämställda. På finska finns allt material, på svenska det man bedömer ska finnas enligt miniminivå, säger Selander.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni