DELA

ÅMHM godkände lager för returasfalt

ÅMHM har gett landskapsregeringens trafikavdelning tillstånd att anlägga ett mellanlager för uppbrutna asfaltmassor både med och utan tjära samt för jord och sten från vägbyggen.
Dessutom godkänns återanvändning av returasfaltmassor som innehåller mindre än 1.000 ppm 16-PAH, alltså tjära, då man bygger en asfaltplan på området. Obehandlad tjärasfalt läggs ut på ett lager krossgrus och täcks av ett tätande lager av grus och ny bitumenasfalt. Ett system för dagvattenhantering och ett egenkontrollprogram för övervakning av yt- och grundvattnet ska anläggas.
Vid mellanlagringen ska massor som innehåller över 1.000 ppm tjära lagras kortast möjliga tid och övertäckas innan de förs bort. Som direkta hälsorisker vid hantering av uppbruten tjärasfalt är damm och fysisk kontakt, och trafikavdelningen är skyldig att vidta skyddsåtgärder. Spridning via mark eller vatten måste också förhindras.
Samtliga massor som mellanlagras ska transporteras bort inom 1-3 år.
I går antog lagtinget årets första tilläggsbudget som bland annat innehåller 1,2 miljoner euro för borttransport av returasfalt med en tjärhalt över 1.000 ppm. (ao)