DELA

Ålänningarna vill höra annan musik i radion

Ålands radio har beställt en undersökning som kartlägger ålänningarnas tv- och radiovanor.
Bland annat framkommer att de flesta har åsikter om musikvalet i etern. Vidare önskar en tredjedel att se mer lokala reportage och nyheter i Ålandskanalen.
På uppdrag av Ålands radio och tv har Ålands- statistik och utredningsbyrå, Åsub, gjort en undersökning som kartlägger ålänningarnas radio- och tv-vanor. Målsättningen med undersökningen var för uppdragsgivaren att kunna använda undersökningen till att utveckla och förbättra den egna verksamheten.
Totalt 721 slumpmässigt utvalda ålänningar, 16 år och äldre, ingick i enkätutskicket. Av dem svarade totalt 54 procent. När undersökningen pågick sändes fortfarande Rix FM på Åland.
Beträffande radiolyssnandet svarade nästan 60 procent att de brukar lyssna på Ålands radio, 45 procent på Rix FM samt 40 procent på Steel FM. Ålands radio, Radio Vega, Sveriges P4, P1 och P2 var speciellt populära bland de äldre lyssnarna, medan Rix FM, Steel FM, Radio Extrem och Sveriges P3 var populära bland de yngre lyssnarna.
Uppdragsgivaren ville också veta vad lyssnarna tar del av i programutbudet i Ålands radio. Populäraste program är Aktuellt som en fjärdedel dagligen lyssnar på. Lika många uppgav att de ofta lyssnar på Firarmix.
– Vi frågade också om de svarande önskade att Ålands Radio skulle utöka sitt programutbud, vilket 17 procent av de som svarat på frågan uppgav att de önskade. Då vi tittar på de öppna svaren på följdfrågan ”Vilken typ av program vill du ha mera av?” kan vi se att det mycket handlar om önskemål angående den musik som spelas. Näst musikvalet är det många som efterfrågar program med intervjuer och reportage, där man gör personporträtt och jobbar mer uppsökande i kommunerna, skriver Åsub.

Ogillar ”allt”
Nästan hälften av de som svarat på frågan ”Finns det något av Ålands radios program, som får dig att byta kanal eller stänga av radion?” svarade jakande.
– På den öppna följdfrågan kommer många åsikter fram, hela 184 öppna svar! När man kategoriserar svaren ser man en stor grupp som inte pekat ut något särskilt program, utan svarar att de ogillar ”det mesta” eller ”allt” (25 svar).
Gällande hemsidan svarade endast tre procent av de 88 procent som har tillgång till internet att de besöker hemsidan dagligen. Cirka fyra procent besöker den upp till tre gånger i veckan och tolv procent någon gång per månad.
I Åsubs undersökning har man också tittat på tv-vanorna hos de svarande. De flesta, nästan 90 procent, tittar på Sveriges TV4 följt av SVT1, SVT2 och TV3.
– Det finns några signifikanta skillnader mellan vilka tv-kanaler kvinnor och män tittar på. De åländska kvinnorna verkar titta något mer på Sveriges TV3 om vardagarna jämfört med de åländska männen, medan det motsatta gäller för betalkanalerna.

Lokala nyheter
Ålands radio ville också veta vad ålänningarna vill se mera av på Ålandskanalen. Drygt 40 procent av de svarande uppgav att de inte hade någon åsikt i denna fråga, medan nästan 30 procent önskade se lokala reportageprogram, en fjärdedel lokala nyhetsprogram och en femtedel lokalproducerade filmer.
Slutligen ställdes frågan: ”Om det skulle finnas en ledig kanal i ditt programutbud, vad skulle du vilja se för tv-kanal?” Av dem som hade svarat på frågan (nästan hälften av alla svarande) uppgav 18 procent att de redan har tillräckligt med tv-kanaler, medan nästan en fjärdedel skulle vilja se TV4 plus, 15 procent skulle vilja se TV4 film och 13 procent TV4 fakta.
På Ålands radios begäran ingick inte Åland 24 i undersökningen.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax