DELA

Ålandsbanken vill bygga på höjden

I kväll tar stadsutvecklingsnämnden ställning till om Ålandsbankens ansökan om en stadsplaneändring för att bygga ett sjuvåningshus på sin gård.
Stadsarkitekten Sirkka Wegelius förordar avslag då sju våningar strider mot generalplanens målsättningar.
Ålandsbanken anhåller om ändring av stadsplanen för att bygga ett kontors- och lägenhetshus i sju och en halv våningar inne på gården. Banken skulle då också plocka bort nuvarande byggnadsrätt på befintliga byggnader mot Torggatan och Nygatan. För att göra det vill de att staden utökar byggnadsrätten, tillåter fler våningar och ser över kraven på hur många parkeringsplatser de behöver bygga.
Ålandsbanken fick stadsplanen ändrad senast i augusti. Då fördubblades byggrätten och man tillät bygga fyra våningar, med en femte indragen våning i riktning mot strandgatan. Eriksson Capital fick den 25 mars i år tillstånd att bygga åtta våningar på Magazintomten och det har troligen fått Ålandsbanken att tänka om då de lämnade in sin ansökan om stadsplaneändring för 7,5 våningar den 28 april.

Förordar avslag
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius har skött beredningen av ärendet till stadsutvecklingen och tonen i beslutsunderlaget förordar ett bestämt avslag.
I stadens generalplan hör Ålandsbankens tomt till Mariehamn absoluta centrum och inom detta område är det tänkt att fasaderna som kantar gatorna inte ska vara högre än tre våningar. Detta för att hålla gaturummet öppet och bevara småstadskaraktären. I stadsarkitektens förslag står: ”Att tillåta åtta våningar mitt emellan dessa tomter underminerar all strävan till att bevara äldre byggnader i Mariehamns centrum. Genom att låta bygga nytt som kontrasterar mot det gamla skapar vi en anonym stadskärna som kan finnas var som helst i stället för en naturlig kontinuitet i det funktionella och visuella arv som den byggda miljön utgör. ”
Det framhålls också att ett åtta våningar högt hus skulle innebära att granntomten i norr ligger i skugga från höstdagjämning till vårdagjämning samt att de lättnader i ansvaret för parkeringsplatser som Ålandsbanken efterfrågar skulle flytta ansvaret för detta till staden.
Beslutet att tillåta åtta våningar på Magazintomten överklagades till förvaltningsdomstolen och ärendet behandlas fortfarande

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax