DELA

Ålands renhållning tredje största avfallsbolaget i landet

Ålands renhållnings ab är en god affär för Transmar som äger 91 procent av aktierna.
2005 var renhållningsbolagets rörelsevinst nästan 350.000 euro. I fjol sjönk den till strax under 230.000 euro.
Båda åren betalade Ålands renhållnings ab koncernbidrag till Transmar.
Kanske är Ålands renhållnings ab inte precis någon guldgruva, men en bra affär för aktieägarna i Transmar är bolaget i alla fall. Det ser man när man läser bokslutet för perioden 1 mars 2005- 28 februari 2006. Transmar äger 91 procent av aktierna och renhållningens vd Ingmar Wikman resterande 9 procent.
Ålands renhållnings ab omsättning nådde under den här perioden upp till drygt 3,9 miljoner euro. Med den siffran ligger bolaget på tredje plats i en landsomfattande jämförelse gällande avfallsbolagens omsättning. Jämförelsen publicerades i affärstidningen Taloussanomat den 26 september, dock utan att siffrorna för Ålands renhållning togs med.
Året före var omsättningen drygt 3,3 miljoner euro.
Rörelseresultatet i det senaste bokslutet var 228.802 euro mot 348.595 euro föregående period.

Till Transmar
I det senaste bokslutet framgår att Ålands renhållnings ab betalade 140.000 euro i koncernbidrag till Transmar. Året före var koncernbidraget mer än det dubbla, 310.000 euro.
Räkenskapsperiodens vinst var blygsam båda åren, i det senaste bokslutet 5.700 euro och året före 3.200 euro. Ingen dividend betalades ut.
I bokslutet framgår också att Ålands renhållnings ab lånat 1,1 miljoner euro av koncernbolag samtidigt som bolaget betalat tillbaka 827.000 euro som lånats av finansieringsbolag.
Ålands renhållnings ab har nu i det närmaste monopol på avfallshanteringen på Åland. I styrelsen, som återvaldes på stämman den 15 juni i år, sitter Kjell Clemes, ordförande, Karin Jansson, Roger Rundberg, Sture Carlson och Conny Rundberg.

2.900 kunder
I verksamhetsberättelsen som fogats till bokslutet kan man läsa att året varit mycket expansivt med större volymer och utökad verksamhet. Kundernas antal var i februari i år cirka 2.900, allt från privatpersoner, företag, fastighetsbolag och kommuner.
Alla deponier är numera stängda för företag, något som har inneburit en stor omställning för Ålands renhållnings ab som tar emot allt material vid sin kretsloppscentral i Mariehamn Norrböle.
Under året har företaget köpt in en tvåfacksbil med tanke på insamlingen av brännbart avfall och bioavfall vid fastigheterna.
Det träavfall som tidigare fördes bort från Åland krossas numera och används som stödmaterial i intressebolaget Ålandskomposten ab:s process.

Ökade avfallskostnader
I verksamhetsberättelsen nämns följande:
l Omsättningen steg med nästan 20 procent jämfört med året före.
l Volymökningen har inneburit stora kostnadsökningar. Personalkostnaderna ökade med 23 procent – antalet anställda är 28 mot 26 året före. Lönerna till vd och styrelsen har också ökat från 67.000 euro till 81.000 euro.
l Frakterna för borttransport av material ökade med 45 procent.
l De största kostnadsökningarna härrör från avfallskostnaderna där framför allt behandlings- och mottagningsavgifter till återvinningsanläggningar och deponier ökat med 66 procent eller 350.000 euro.
l Rörelsevinsten minskade med drygt 34 procent och utgjorde 5,8 procent av omsättningen.

Sämre i år
Resultatet för den pågående bokslutsperioden väntas bli något sämre, skriver styrelsen, på grund av stora omställningar inom avfallshanteringen och höga inkörningskostnader.