DELA

Ålands Näringsliv ifrågasätter jordförvärvsprinciper

Utformningen av de nya riktlinjerna för tillämpning av jordförvärvslagen står i strid med grundläggande rättsprinciper.
Det hävdar Ålands Näringsliv i en skrivelse till landskapsregeringen.
Det är Ålands Näringslivs lagutskott som har granskat de nya riktlinjerna för tillämpning av 8§ jordförvärvslagen i ärenden som rör förvärvs- och besittningsrätt av fast egendom. Riktlinjerna fastlogs av landskapsregeringen i juni förra året.
Utskottet ställer en rad frågor till landskapsregeringen. Det gäller både förtydliganden samt hur riktlinjerna ska tillämpas i beslutsfattandet.

Vill ha definition
I riktlinjerna står det bland annat att aktier som berättigar till förvärv av markområde ”får utan landskapsregeringens tillstånd enbart förvärvas av personer som uppfyller något av följande kriterier…”. Här önskar lagutskottet få en närmare definition.
– Vilka typer av associationsformer och aktier omfattas av skrivningen?
Ålands Näringsliv vill också veta vilken bestämmelse som ger landskapsregeringen rätt att fastställa att förvärv av aktier i en privaträttslig sammanslutning som äger fast egendom i fortsättningen ska kräva jordförvärvstillstånd.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman