DELA

Ålands industrihus tvingas återbetala aktiepengar

Ålands industrihus ab måste omedelbart betala tillbaka omkring 1,6 miljoner euro till landskapet och Mariehamns stad – pengar som bolaget fick i nyemissionen inför bygget av andra etappen av it-byn I Tiden 2007.
Så tolkar juristen Marcus Måtar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om verkställighetsförbud.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fattat beslut om två besvär som Dalbo affärsfastigheter ab genom Marcus Måtar lämnade in efter att landskapsregeringen och Mariehamns stad i början av 2007 beslöt att teckna aktier i Ålands industrihus nyemission. Landskapet tecknade aktier för drygt 1,3 miljoner euro och staden för cirka 300.000 euro.
I besvären ville Dalbo affärsfastigheter att domstolen skulle förbjuda verkställigheten, alltså förbjuda landskapet och staden att betala in emissionspengarna, tills besvären hade avgjorts i domstol eller tills EU-kommissionen hade avgjort ärendet.


Inte anmält
I besväret mot landskapsregeringens beslut framhöll Dalbo affärsfastigheter att ett EU-medlemsland inte får genomföra en stödåtgärd innan den har förklarats förenlig med den gemensamma marknaden, och om de nationella myndigheterna har brutit mot förbudet så är det de nationella domstolarnas sak att säkerställa enskildas rättigheter. EU-kommissionen, som granskar stödet, har meddelat till HFD att landskapet inte hade anmält beslutet till kommissionen.
Med det som grund har HFD interimistiskt beslutat att verkställigheten av beslutet att teckna aktier förbjuds i väntan på att domstolen avgjort besväret.


Upphäver ÅFD-beslut
I beslutet som gäller staden framgår att stadsstyrelsen i mars 2007 har avvisat Dalbo affärsfastigheters anhållan om verkställighetsförbud och förkastat bolagets rättelseyrkande. Efter det avvisade Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) rättelseyrkandet, prövade inte besväret och förkastade ansökan om verkställighetsförbud.
HFD upphävde ÅFD:s beslut och förbjuder verkställigheten av stadens emissionsbeslut.


Pengarna genast
Marcus Måtar är nöjd. Enligt hans tolkning måste Ålands industrihus omedelbart betala tillbaka de pengar som landskapet och staden för länge sedan betalade in i samband med nyemissionen.
– Det är goda nyheter att landskapet och stan får tillbaka drygt 1,6 miljoner euro nu när det är spartider. Tänk så många ÅHS-anställda som kan avlönas för de pengarna!
Han menar att man som mottagare ska vara försiktig med pengar som man fått på basis av beslut som inte vunnit laga kraft.
– Då måste man ju också vara beredd på att betala tillbaka.


Finns det pengar?
Han är också kritisk till att pengarna har registrerats som aktiekapital under sådana omständigheter.
– Frågan är om Ålands industrihus har pengar att betala tillbaka med. Å andra sidan hyr bolaget ut kontorslokaler till marknadsmässiga priser och har säkert råd. Annars kan bolaget ju ta lån på marknadsmässiga villkor i stället för att ty sig till landskapet.
Kan landskapet och stan vänta med återbetalningen tills HFD har fattat beslut i själva sakfrågan eller tills EU-kommissionen fattat sitt beslut?
– Nej. Min uppfattning är att pengarna måste betalas tillbaka direkt. Men det knäppa är ju att de som betalat inte vill ha pengarna tillbaka. Men landskapets och stadens tjänstemän måste följa lagen, och om de inte kräver tillbaka pengarna för att Ålands industrihus till exempel skulle riskera gå i konkurs så gör gör de fel.


En konkurrensfråga
Orsaken till att Dalbo affärsfastigheter ab har besvärat sig mot emissionsbesluten är att man anser att samhällsstöden till Ålands industrihus snedvrider konkurrensen eftersom båda bolagen verkar på samma marknad.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax