DELA

Ålands industrihus besvärar sig mot landskapets beslut

Styrelsen för Ålands industrihus vill med alla medel försöka undgå kravet på att betala tillbaka de pengar som landskapet och staden satsat i form av aktier i bolaget.
Det framgick på den extra bolagsstämman i går – innan stämman ajournerades.
I juli beslöt EU-kommissionen att landskapsregeringens och Mariehamns stads aktieköp i Ålands industrihus i själva verket handlar om ett otillåtet statligt stöd.
På basen av det beslutet blev både landskapsregeringen och staden tvungna att kräva att Ålands industrihus betalar tillbaka pengarna. Det betyder i rena pengar 6,354.956 euro till landskapet och 344.789 till staden plus räntor.
För Ålands industrihus var beskedet hårt i synnerhet eftersom bolaget inte har de pengarna. I går kallades därför aktieägarna till en extra bolagsstämma för att diskutera hur situationen skall lösas. De två största aktieägarna är de som också kräver återbetalningen, det vill säga landskapet och staden.
Ålands industrihus började stämman med att redogöra för vilka åtgärder styrelsen har beslutat vidta.
För det första kommer Ålands industrihus att överklaga EU-kommissionens beslut till EG-domstolen genast då beslutet är officiellt.

Minskat med 800.000
För det andra har styrelsen besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen med krav om att landskapsregeringens och stadsstyrelsens beslut om återkrav upphävs eller, alternativt, att de lämnas utan förfallodatum tills man vet dels exakt hur mycket pengar det handlar om och dels hur allt skall betalas.
Styrelsen har dessutom skickat en skrivelse till landskapsregeringen. Man undrar bland annat varför landskapet inte har ifrågasatt EU-kommissionens beräkningsgrunder som, enligt styrelsen, ger utrymme för diskussion.
Dessutom påpekar man att landskapsregeringen utgående från sina egna beräkningar uppenbarligen har svårt att fastställa det exakta beloppet.
– Det har kommit till Ålands industrihus styrelses kännedom att beloppet nu minskat med 800.000 euro. Det vore önskvärt att ha beräkningarna kontrollerade av utomstående sakkunnig innan de slutligen fastställs och offentliggörs, skriver bolagets vd Agneta Erlandsson-Björklund.

Bara återköp
I övrigt hänvisar Ålands industrihus till aktiebolagslagen som bland annat säger att registrerade aktieemissioner inte kan annulleras och som kräver att alla aktieägare är likställda. Styrelsens slutledning är därför att en eventuell återbetalning bara kan ske genom att aktierna återköps vilket i sin tur kräver både komplicerade och tidskrävande ekonomiska åtgärder.
Sist i skrivelsen påpekar Ålands industrihus att man sedan flera år tillbaka arbetat med planer på försäljning av I Tiden och att man redan har ett av HFD fastställt godkännande av delning.
– Styrelsens förslag är att kvarteret I Tiden bjuds ut omgående. Men man måste räkna med att det blir en lång försäljningstid, sade Agneta Erlandsson-Björklund på stämman i går.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen