DELA

Ålands EU-arbete 2010

En sänkning av gränsvärdena för svavel i marint bränsle skulle få långtgående konskekvenser för den åländska sjöfarten. Risken finns att man inte kan konkurrera med länder utanför EU-området. Frågan är prioriterad i det åländska EU-arbetet 2010.
Vilka övergripande och enskilda prioriteringar är viktiga för Åland under 2010? I landskapsregeringens EU-meddelande för 2010 listas de punkt efter punkt.
De övergripande prioriteringarna som syftar till att öka landskapets inflytande inom EU omfattas av bland annat åländsk representation i Europaparlamentet, samarbete med Europaparlamentariker, landskapets ställning i EU-domstolsförfaranden samt deltagande i EU-institutionernas möten.
De enskilda prioriteringarna rör de lagförslag som är under beredning inom någon av EU:s institutioner. Det handlar till exempel om EU:s svaveldirektiv, skattegränsen, jakt på sjöfågel under våren samt landskapets arbete med EU-strategin för Östersjöområdet.
Meddelandet kommer att debatteras i lagtinget inom kort.

Prioriterade områden:
Kampen för en åländsk EU-parlamentsplats fortsätter. Om den finländska regeringen inte kan försäkra att landskapet får separat representation i parlamentet kräver landskapsregeringen att Finlands valkretsindelning ändras så att Åland blir en egen valkrets i nästa parlamentsval.
Språkrutinerna bör ses över på rikssidan så att landskapet får möjlighet att på lika villkor följa med och delta i beredningen av EU-ärenden inom statsrådet.
Möjligheten att utse en åländsk medarbetare till parlamentarikern Carl Haglund (SFP) har förbättrat Ålands insyn i EU-arbetet. Landskapet ska ytterligare förstärka samarbetet med olika EU-parlamentariker.

Skarvjakt
Också skyddsjakten på storskarv är aktuell. Birdlife Finland och Finlands Naturskyddsförbund har anmält den åländska skyddsjakten till EU-kommissionen. Kommissionen har bestämt att den åländska jaktlagen måste formuleras om så att skyddsjaktsbestämmelserna blir tydligare.
En hårdare reglering av marknaden för timmer och trävaror är aktuell, något som landskapsregeringen motsätter sig. Förslaget kan få konsekvenser för det småskaliga jordbruket. Åland jobbar för ett undantag för småskaliga och privata verksamhetsutövare.

Snusfrågan
Tobaksdirektivet kommer eventuellt att öppnas upp vilket ger en möjlighet att ändra regelverket. Landskapsregeringen har funnit en frände i den svenska regeringen i snusfrågan. Gemensamt lobbar man för åsikten att den rådande situationen inte stämmer överens med EU:s regler om fri rörlighet.
EU:s svaveldirektiv ses över. En sänkning till 0,5 procent för svavel i marint bränsle kan innebära att den åländska sjöfartsnäringen inte kan konkurrera på lika villkor som aktörer från länder som inte antagit IMO:s riktlinjer.
Landskapsregeringen utreder om det finns förutsättningar att jaga sjöfågel om våren. En viktig pusselbit är rapporten om fåglarnas jaktbarhet under hösten, en studie som blev klar i slutet av januari.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax