DELA

”Åland måste höras i riksdagen”

Två gånger har nu landskapsregeringen förbisetts i beredningen av den nya lotterilagen. Detta trots att förslaget innehåller bestämmelser som kan vara av stor vikt för Åland.
Nu vill landskapsregeringen höras under utskottsbehandlingen.
Den föreslagna lagtexten som lämnades till riksdagen i juni innebär i praktiken att ministeriet kan få rätt att ingripa mot de spelbolag som saknar tillstånd att bedriva verksamhet i riket men som ändå, med finländare som målgrupp, marknadsför internetspel.
Paf:s internetspel skulle påverkas. Som Nyan tidigare rapporterat har spelbolaget protesterat mot förslaget att inrikesministeriet kan förbjuda spel i väntan på dom. Hade lagen funnits 2005 när ministeriet polisanmälde Paf hade verksamheten till stor del legat nere de senaste åren.
Trots detta har man från rikssidan inte, enligt landskapsregeringen, tagit någon som helst kontakt för att be landskapet lägga fram sin åsikt i ärendet.

Eget initiativ
När landskapsregeringen fick information om att en tilläggspromemoria –gällande straffbestämmelser – till propositionen var på gång, avgav man i förra veckan ett skriftligt yttrande. Kompletteringen berör som sådan inte spelverksamheten på Åland.
Fick ni någon formell förfrågan, lantrådet Viveka Eriksson?
– Nej, men vi har sett till att vi får avge ett yttrande.
I skrivelsen påpekas att landskapsregeringen borde ha fått komma med ett utlåtande i ett så tidigt skede som möjligt. Med hänvisning till självstyrelselagen förutsätter nu landskapsregeringen att åländska representanter ska höras i riksdagen under utskottsbehandlingen.
Vad händer nu?
– Härnäst skriver vi ett pm som vi ska skicka till riksdagen. Vi vill bli kallade dit för att framföra våra ståndpunkter.

Grundlagsutskottet hörs
Det är förvaltningsutskottet som äger ärendet men enligt Eriksson har grundlagsutskottet fått en förfrågan om att granska förslaget. Där sitter traditionsenligt Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér för att garantera att Ålands röst blir hörd. Nauclér påpekade i samband med remissdebatten i riksdagen att det strider mot självstyrelselagen att förslaget inte varit till Åland på remiss.
I övrigt konstaterar landskapsregeringen att ”förbudet mot att sälja eller marknadsföra lotter i utlandet med den föreslagna begränsningen att det skall vara tillåtet i den stat till vilken verksamheten riktas kan komma att strida mot EG-fördraget om etableringsfrihet och fri rörlighet av tjänster”.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax