DELA

Åland kan leda flera projekt

En hel del av landskapsregeringens miljöönskemål uppfylls i EU:s nya Östersjöstrategi, men det finns också brister.
Den sammanfattningen gjorde landskapets vattenbiolog Mikael Wennström på ett seminarium i fredags.
Seminariet ordnades av Sveriges generalkonsulat – Sverige är ju EU-ordförandeland nu – och Europainformationen.

Tio punkter
Mikael Wennström hade inför seminariet gått igenom Östersjöstrategin för att se hur väl de önskemål uppfylls som landskapsregeringen satte upp för miljöarbetet för ett år sedan.
”Östersjöstrategin bör slå fast en EU-policy för ett rent Östersjön med god miljöstatus”.
– Strategin når en bit på vägen.
”EU bör stöda genomförandet av Helcoms åtgärdsprogram för Östersjön”.
–  Strategin täcker in de flesta områden, alla Östersjöländer – också Ryssland – har varit med och tagit fram den. Strategin är ett tydligt stöd.

Pilotområde
”Östersjöregionen bör bli ett pilotområde med snabbare tidsplan och striktare skyddsåtgärder än i resten av EU”.
– Alla länder har inte lika hög ambitionsnivå och lågkonjunkturen kom i vägen. Svaret är nej, strategin uppfyller inte landskapsregeringens önskemål även om EU-kommissionen erkänner att situationen i Östersjön är så kritisk att omedelbara åtgärder krävs. Kommissionen välkomnar initiativ, något som jag tolkar som att länderna kan be kommissionen om stödjande åtgärder.
”Östersjöfisket måste bedrivas på ett hållbart, ekosystembaserat sätt”.
– Fisket får stort utrymme i Östersjöstrategin. Den motsvarar landskapsregeringens önskemål. Åland kommer troligen att delta i något av de konkreta projekt som planeras, men möjligen bara som observatör.

Fiskodling
”Det är viktigt att fiskodlingen bedrivs på ett hållbart sätt med minskad näringsbelastning”.
– Strategin uppfyller önskemålet till hälften. Hållbar fiskodling betonas men det finns ingen särskild skrivning om belastningsminskning. Åland kommer att vara en drivande kraft i EU på det här området eftersom målet är en betydande minskning av fiskodlingarnas näringsutsläpp i ett tioårsperspektiv.
Åland kommer, berättar han, att delta aktivt i ett eller flera konkreta projekt på det här området.
– En större musselodling har startats för Åland för näringsupptag och diskussioner har förts med fodertillverkare. Men det återstår fortfarande att lösa de ekonomiska bitarna på lång sikt.

Avloppsvatten
”Åtgärder bör genomföras för att minska kväveutsläpp från fartyg och utsläpp av avloppsvatten från fartyg och fritidsbåtar bör helt förbjudas”.
– Strategin stöder önskemålet. Åland har fått frågan av Ålandsminister Astrid Thors om vi kan leda något av projekten. Inget beslut har fattats än, men vi har bra kontakt med koordinerande land som är Danmark.
Mikael Wennström ser det som ”högst troligt” att diskussionerna fortsätter om Ålands deltagande.
”På grund av förväntad trafikökning i Östersjön bör risken för olyckor minska”.
– Strategin stöder önskemålet.

Nya marina områden
”Tillräckligt många skyddszoner behövs för den biologiska mångfalden”.
– Strategin stöder önskemålet. Vi för nu diskussioner om att inrätta flera marina skyddsområden.
”Skadliga utsläpp av miljögifter bör minska eller upphöra och fosfater i tvättmedel bör förbjudas”.
– Strategin stöder önskemålet. Landskapsregeringen håller dessutom på att ta fram en lag som förbjuder fosfater i tvättmedel. Sverige har redan en sådan lag. Men motståndet är hårt från vissa EU-länder, särskilt från Polen.

Ingen särskild budget
”Program och åtgärder bör koordineras på EU-nivå”.
– Vi anser att anslagen för miljöåtgärder inom Östersjöstrategin bör höjas. Det har sagts tydligt att det inte blir någon särskild Östersjöstrategibudget. Allmänt kan man säga att bättre samordning är ett av huvudsyftena med strategin och målen kan då förverkligas snabbare.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax