DELA

”Åland ett bra exempel”

På måndagen sammanträdde det konstitutionella utskottet i EU:s regionkommitté på Åland.
– Jag är väldigt glad för att vi är här, Åland är en liten men viktig region som kämpat för sitt självstyre, ett bra exempel för andra regioner, säger Claude du Granrut, vice ordförande i utskottet.
I söndags anlände de 123 personer som deltar vid utskottssammanträdet i Mariehamn. På måndagen inleddes mötet och när ungefär hälften av punkterna gåtts igenom tog deltagarna paus för lunch och presskonferens.
– Just nu befinner deltagarna sig i lagtinget för att lyssna på debatten, sedan ska de få se en film om självstyrelsen, säger vice lantråd Britt Lundberg (C), Ålands representant i regionkommittén.
Utskottet diskuterade under dagen bland annat ett yttrande om bättre lagstiftning.
– Det finns två delar som kan förbättras när det gäller lagstiftningen inom EU. Dels kan den förenklas på många olika sätt, dels är det viktigt att man når politisk enighet genom att förankra beslut på olika styrelsenivåer, säger Claude du Granrut.

Fyra ändringsförslag
Lundberg lämnade in fyra ändringsförslag till yttrandet om bättre lagstiftning. De tre första godkändes utan desto mera diskussion, men det fjärde debatterades livligt och delades sedan in i två delar som utskottsledamöterna röstade om.
– Första delen av ändringsförslaget löd ”Regionkommittén uppmanar medlemsstaterna att i största möjliga utsträckning möjliggöra lagstiftande regioners deltagande i EG-domstolens behandling av ärenden som berör dessa regioner”. Det föll med rösterna 14-17, säger Lundberg som konstaterar att det finns en oro för vad lagstiftande regioners rätt att föra sin egen talan i EG-domstolen kunde medföra.
– Det finns det en oro för att andra regioner hamnar i skymundan om de lagstiftande regionerna lyfts fram. Man anser också att det är ett nationellt problem som kan lösas inom landet, säger Lundberg.
Andra delen av Lundbergs ändringsförslag handlade om att kommissionen och EG-domstolen bör beakta domstolsärendenas konsekvenser för regioner och lokala myndigheter. Det ändringsförslaget antogs enhälligt av utskottet.

MALIN LUNDBERG