DELA

ÅHS-överskott viks åt investeringar

Under 2010 skapades ett ekonomiskt överskott på 3,3 miljoner euro inom ÅHS.
Pengarna kommer väl till pass, en rad investeringar står nämligen på kö.
I början av 2010 stod Ålands hälso- och sjukvård inför hårda sparkrav. Av verksamhetsberättelsen och bokslutet framgår att ÅHS under året både ökade intäkterna och minskade kostnaderna. Noteras kan dock att kostnaderna för vård utanför Åland fortsatte att öka under 2010. Summan var 400.000 euro större än 2007.
Den förbättrade ekonomin ger större möjlighet till nödvändiga investeringar och nysatsningar, skriver förvaltningschefen Peter Rask i verksamhetsberättelsen.
Överskottet på kostnadssidan ska återinvesteras i verksamheten. Medan psykiatribyggnaden byggs som bäst återstår bland annat en ombyggnad av geriatriska kliniken, en ny IVA-enhet samt en läkemedelscentral.

Patientplats i badrummet
Det finns även ett behov av om- och tillbyggnad av medicinska avdelningen. Utrymmena inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs där i dag. I verksamhetsberättelsen berättas vidare att avdelningens 30 vårdplatser inte kan utnyttjas effektivt och att bristen på enkelrum har inneburit att badrummet och korridoren alltför ofta har använts som patientplatser.
Under 2010 påbörjades och initierades också flera projekt, bland dem fosterscreening, aortascreening, sammanhållen hemvård och försäljning av förlossningar.

Mer bemanning
Bemanningssituationen inom ÅHS förbättrades under året tack vare vissa strategiska rekryteringar. Situationen kan som helhet betecknas som god även om vissa kritiska sektorer finns. Tillströmningen av AT-läkare har också varit betydligt jämnare än tidigare år.
ÅHS har under lång tid tampats med en ökad sjukfrånvaro. Trots att en förebyggande handlingsplan tagits fram ökade sjukfrånvaron i alla sektorer utom administrationen. I snitt är antalet sjukdagar per anställd 16,39. Det visar sig också att kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen, 17,17 dagar jämfört med 11,45 dagar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman