DELA

Åfd-dom om dagisavgifterna

Dagisavgiften för heldagsvård får vara högst 200 euro per barn och månad. Så lyder Ålands förvaltningsdomstols färska dom.
Men landskapets förvaltningschef Arne Selander tycker inte att det är skäl att skrida till åtgärder nu. Han vill avvakta Högsta förvaltningsdomstolens beslut.
(På bilden syns dagisbarn i Jomala Överby.)
Den segslitna frågan om maxavgift inom barnomsorgen är fortfarande inte helt avgjord juridiskt, trots Ålands förvaltningsdomstols (Åfd) beslut som kom i går.
Två makar hade yrkat på att de barnomsorgsavgifter de betalat för sin son på dagis i Jomala skulle sänkas eftersom kommunens taxa visat sig vara lagstridig. Makarna ansåg att också förundervisningen borde ha varit avgiftsfri.
Jomala hade antagit en taxa i juni 1996 där maxavgiften fastställdes till 1.800 mk per månad, eller 302,74 euro. Maxavgiften sänktes inte trots att landskapets socialchef kom fram till att rikets lag om klientavgifter inom social- och hälsovården skulle gälla på Åland, det vill säga max 200 euro per månad.


Omröstning
När det gäller fridsverksamheten blev det omröstning mellan ledamöterna – alla jurister – i Åfd. Majoriteten kom fram till att lagen om klientavgifter inte kunde tillämpas för den här typen av vård och domstolen förkastade därför makarnas yrkande på att avgiften skulle sänkas.
Beträffande förundervisningen kom domstolen enhälligt fram till att förundervisningen inte är en del av den grundläggande utbildningen och att kommunen får ta ut en avgift.
Beslutet kan inte överklagas, påpekar domstolen.
Men i Högsta förvaltningsdomstolen pågår en parallell process, berättar Jomalas kommundirektör Harry Jansson.
– Samma besvär som nu avgjorts i Åfd har också skickats till Hfd. Jag pratade med Hfd i dag och fick beskedet at ärendet ska avgöras någon gång i vår. Det blir intressant att se hur Hfd ser på saken nu när en lägre instans redan har avgjort ärendet.
Före måndagens beslut har Åfd gett beslut i ytterligare två likartade ärenden.


Mycket pengar
Harry Jansson anser att maxavgiften nu är så pass juridiskt prövad att det är dags att ta nästa steg.
– Jag tycker spontant att vi nu bör fråga landskapsregeringen om man nöjer sig med de domar som kommit för att kunna fatta beslut om att kompensera kommunerna ekonomiskt.
Det handlar inte om några småpengar.
– För Jomalas del handlar det om 250.000-400.000 euro.
Den summan kan föräldrar i Jomala kräva tillbaka av kommunen på grund av de överhöga dagisavgifterna. Egentligen har klientavgiftslagen funnits ända sedan 1997, men enligt Åfd är preskriptionstiden fem år. Det betyder att avgifterna från och med år 2000 räknas.
Jomala, Saltvik och Föglö är de tre kommuner som tagit ut de högsta dagisavgifterna. Jomala har flest antal barn, och därför blir summan störst i den kommunen.
– Flera kommuner, däribland Jomala, har inte anpassat sig till rikets klientavgifter efter 2005 när landskapsregeringen upplyste kommunerna om vad som ska gälla, säger Harry Jansson.
Det goda med Åfd-beslutet är, tillägger han, att någon ränta inte löper på de avgifter som föräldrarna har betalat.


Väntar in Hfd-beslut
Landskapets förvaltningschef Arne Selander vill vänta på den hösta instansens beslut, alltså Hfd:s, innan ärendet går vidare.
– För ett år sen fick vi en fråga från Jomala om kompensation. Vi svarade att vi ska återkomma när vi har helhetsbilden för hela den kommunala sektorn. Sen är det ju en politisk fråga om barnomsorgsavgifterna ska kompenseras särskilt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax