DELA

ÅD säger ja till snuset

Ålandsdelegationen beslöt i går att klarera snuslagen. De oklarheter som finns anses inte kräva att lagen fälls.

I det längsta har landskapsregeringen försökt undvika att förbjuda snusförsäljningen ombord på åländska fartyg, inte minst mot bakgrund av att exempelvis Eckerölinjen i så fall uttalat att utflaggning till Sverige kunde bli aktuell. Efter att EU-domstolen sagt sitt beslöt landskapsregeringen att implementera domen så att snusförsäljningsförbudet skulle gälla på åländskt och finländskt vatten, men inte på svenskt och internationellt.

Oklarheter
Ålandsdelegationen fann alltså inget skäl till att föreslå att presidenten ska fälla lagen. Dock pekar ÅD på två oklarheter:
– Den ena är landskapslagens definition av begreppet snus som möjligen skiljer sig från definitionen i det EG-direktiv som förbjuder försäljning, förklarar landshövding Peter Lindbäck, ordförande i Ålandsdelegationen.
Den andra oklarheten är att ÅD tolkat det hela så att lagen inte behöver implementeras fullt ut, det vill säga att all snusförsäljning måste upphöra.
– En implementering som görs bara delvis utgör ingen grund för att fälla lagen, så länge den implementering som görs är korrekt. Detta har slagits fast i en tidigare dom i Högsta domstolen, säger Peter Lindbäck.
ÅD:s tolkning är att oklarheterna inte utgör grunder för att fälla lagen.

HD-utlåtande?
Nu är det justitieministeriets sak att avgöra om beredskap finns att föredra lagen för presidenten eller om det finns skäl att få ett utlåtande av HD. Presidenten kan inte lägga in veto mot lagen ifall HD-utlåtandet saknas.
En annan sak är sedan vad EU-kommissionen anser. Att ÅD, och möjligen också presidenten, säger ja till tolkningen av snuslagen betyder inte att kommissionen ger grönt ljus.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450