DELA
Foto: PRIVAT

Kulturbyrån rekommenderar flyttning av gammalt hus

En fastighetsägare har gjort en rivningsanmälan på ett över tvåhundra år gammalt hus i Hammarland. Kulturbyrån förordar dock att byggnaden bevaras och restaureras på plats eller i värsta fall flyttas istället för att rivas.

 
Bostadshuset är uppfört under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och är senare tillbyggt. Det har tidigare varit torp under Hammarlands prästgård och till gårdshelheten har också hört en lillstuga, ladugård, källare, kvarn och ria, samtliga numera rivna.

– Bostadshuset utgör den sista resten av en gårdshelhet som funnits på platsen i över 200 år. Framför allt byggnadens äldsta delar har flera kulturhistoriska värden. Dessa värden vidmakthålls bäst om byggnaden bevaras och restaureras på plats, varvid den även kvarstår i sitt lokalhistoriska sammanhang. Byggnaden har dock under lång tid varit obebodd och till följd av försummat underhåll orsakats stora skador framför allt i tak, mellanbjälklag, interiör och ytterfönster, skriver kulturbyrån i ett utlåtande.

Byggnadens långt gångna förfall gör en rivning försvarbar. Fastighetsägaren är dock villig att skänka bort byggnaden mot bortflyttning.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!