DELA
Foto: Stefan Öhberg

Korta remisstider hotar rättsskydd

Om bara någon månad träder nya sociallagar i kraft i riket.

Landskapsregeringen protesterar mot att Åland först nu får ta del av innehållet i dem.
Social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors har bett om landskapsregeringens kommentar till ändringar i olika lagar som berörs av att ansvaret för det grundläggande utkomststödet i riket överförs till Folkpensionsanstalten.

Lagarna träder i kraft vid årsskiftet. Den sista september fick landskapsregeringen lagtexten på svenska på sitt bord med ministeriets begäran om utlåtande. Det är för sent, anser landskapsregeringen.

– Tidsplanen för de föreslagna lagändringarnas ikraftträdande är alltför snäv, skriver landskapet i sitt utlåtande till ministeriet.

En del av de nya paragraferna hör till rikets behörighet, andra till landskapets. Tillämpningen av lagarna varierar också, här är det till exempel inte FPA som ansvarar för utkomststödet utan kommunerna. Det innebär dels en tidskrävande lagstiftningsprocess, dels eventuellt andra åtgärder.

– Även små ändringar i rikets lagar kan ha betydelse för myndigheternas verksamhet på Åland vad gäller beslutsfattande, utbildning av personal samt information och rådgivning till landskapets invånare.

– Landskapsregeringen finner att situationen med de korta remisstiderna och den korta tiden mellan begäran om utlåtande och föreslaget datum för ikraftträdande börjar bli ohållbar, och att denna situation kan komma att undergräva rättsskyddet för invånarna i landskapet.