DELA
Foto: <07_Bildrubrik>KRITISK En förälder ansåg att en åländsk kommun handlade i strid med FN:s barnkonvention.

Kommun prickad i barnskyddsärende

ÅMHM ger socialförvaltningen i en åländsk kommun en anmärkning för att man inte utrett behovet av barnskydd tillräckligt i ett visst ärende.
Bakgrunden är ett förvaltningsklagomål som barnets förälder lämnade in till landskapsregeringen hösten 2013. Föräldern ansåg att förfarandet hos kommunens barnskyddsmyndighet stred mot Förenade Nationernas barnkonvention och barnskyddslagen.

Vilken kommun det gäller framgår inte av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets beslut. Både kommunen och namnen på de personer som berörs är sekretessbelagda.

Kommunen kritiseras för att man inte gjorde en tillräcklig omfattande utredning av barnskyddsbehov utifrån barnets perspektiv i början av klientrelationen

Kommunen har inte heller upprättat en klientplan.

ÅMHM utesluter inte att kommunen ”på ett fullgott sätt har försökt utreda barnets åsikt”. Men av dokumentationen framgår inte om barnet haft regelbunden kontakt med den socialarbetare som haft ansvaret för barnet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!