DELA
Foto: Maria Palme

Kollega måste betala med dödsbomedel

Den förskingringsdömda bokförarens oskyldiga kollega hade i slutet av mars skulder på 348 000 euro i utsökning.

Hovrätten säger nu nej till hennes ansökan om att verkställigheten av tingsrättens dom ska avbrytas.
I tingsrätten dömdes kollegan till ett drygt skadestånd för den skada som den tidigare bokföraren åsamkat bokföringsfirmans kunder. Eftersom de båda innehavarna drev sin verksamhet i ett öppet bolag dömdes kollegan, som inte kände till bokförarens spelberoende och spelande och som dessutom var långtidssjukskriven, till skadeståndsskyldighet.

I mars lämnade kollegan in ansökan till hovrätten där hon bad att tingrättens dom från 9 november 2015 inte skulle verkställas och att den andel av en närståendes dödsbo som utmätts av henne skulle återgå eftersom tingsrättens dom är under besvär. Landskapsfogden och landskapsutmätningsmannen hördes av tingsrätten där de motsatte sig ansökan. Detta upprepas i ett yttrande till hovrätten.

De berättade att skulderna i utsökning uppgick till drygt 348 000 euro i slutet av mars och att den utmätta delen av dödsboet uppgick till cirka 60 000 euro.

Den skadeståndsskyldiga kollegan betalar av på skulden med 2 800 euro per månad enligt betalningsplanen.

Läs mer i dagens Nya Åland!