DELA

Klagade på nya planen – fick rätt i domstolen

24 privatpersoner och två företag har fått rätt i Ålands förvaltningsdomstol.

Domstolen river upp Jomala kommunstyrelses beslut om en detaljplaneändring som gjorts för att möjliggöra ett biokraftverk i Dalkarby.
Förvaltningsdomstolen upphävde kommunstyrelsens beslut från april 2016 till den del det berör detaljplaneändringen för det aktuella området. Kommunstyrelsens beslut gäller till övriga delar, slår domstolen fast.

I den nya detaljplanen, som aktualiserades när Mariehamns Energi ab ville bygga ett värmeverk för fjärrvärmeproduktion nära stadsgränsen, anvisades ett område för värmeanläggningen som tidigare delvis reserverats som park- och idrottsområde. 24 privatpersoner och två företag som bor och verkar i området överklagade beslutet.

De ifrågasatte kommunens behandling av ärendet och pekade på negativa effekter som minskat fastighetsvärde, buller, luftförorening och förfulande av landskapsbilden eftersom värmeverket fick vara 18 meter högt med en 45 meter hög skorsten.

Förvaltningsdomstolens slutsats är att den exploatering som den nya detaljplanen skulle möjliggöra inte hade bedömts på ett tillfredsställande sätt av kommunstyrelsen och att ändringen därför inte kan vara förenlig med generalplanen.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!