DELA

”Kan inte vara allvarligt menat”

– Verklighetsfrämmande, överraskande och kan inte vara allvarligt menat.Så beskriver landskapsregeringen färjkonsortiets krav på ersättning efter det uppsagda avtalet om färjtrafiken mellan Svinö och Föglö.

Landskapsregeringens linje i svaromålet till tingsrätten kan sammanfattas med att konsortiet kände till att det fanns en risk att en ny regering skulle stoppa anslagen till projektet, och att konsortiet inte har någon rätt till ersättning för annat än kostnader som ”blivit onödiga” i och med uppsägningen avtalet.

I svaromålet hävdar landskapsregeringen att konsortiet (bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab) redan före valet i oktober 2019 kände till att kortruttsprojektet var i hög grad beroende av valresultatet. Enligt landskapsregeringen har avtalet uttryckligen beaktat en situation där verksamheten inte skulle få anslag i landskapets budget, och att konsortiet i sin tur hade kunnat beakta det när man lämnade sitt anbud.

Inget avtalsbrott

Landskapsregeringen motsätter sig käromålet i dess helhet.

– De kostnader och den uteblivna vinst som Ansgar och FF yrkat ersättning för bestrids även som outredda och obefogade,skriver landskapsregeringen.

Landskapsregeringen köper heller inte konsortiets hänvisning till att ett beslut att inte bevilja medel måste fattas av lagtinget. Eftersom det är landskapsregeringen som avger förslag till budget och den nya landskapsregeringen valde att inte anslå några medel till kortrutten så var uppsägningen av avtalet ett faktum redan där.

– Det är inte möjligt för lagtinget att fatta specifikt beslut om att medel inte ska beviljas för viss verksamhet, skriver landskapsregeringen.

”Grundlöst”

Landskapsregeringen anser vidare att man sagt upp avtalet med stöd av avtalets bestämmelse om förtida uppsägning.

– Konsortiet tycks mena att man skulle vara berättigad till samma ersättning oavsett om en uppsägning skett i strid med avtalet, eller helt i enlighet med avtalets bestämmelser. Påståendet är grundlöst, skriver landskapsregeringen.

– Avtalet medger inte ersättning för konsortiets uteblivna vinst vid en uppsägning till följd av att medel inte beviljas för verksamheten på färjlinjen.

Enligt landskapsregeringen har konsortiet endast rätt till ersättning för de kostnader som blivit onödiga till följd av den förtida uppsägningen av avtalet. Landskapsregeringen säger sig dock behöva ytterligare utredningar för att kunna ta ställning till hur höga dessa kostnader skulle vara.

Svaromålet är undertecknat av lantråd Veronica Thörnroos (C) och infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).