DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>RÄTT ELLER FEL? Gjorde stadens socialnämnd rätt eller fel som backade från beslutet att säga upp köpavtalet med Folkhälsan för tre äldre klienters räkning? Rätt, ansåg en knapp majoritet i nämnden när man röstade om vilket svar stadsrevisorerna skulle få på sin kritik.

Jämn omröstning om revisorskritik

Bröt stadens socialnämnd mot stadsfullmäktiges principbeslut eller inte när man förlängde avtalet med Folkhälsan om köptjänster för tre äldre klienter?

Omröstningen i nämnden blev jämn.
I oktober berättade Nya Åland om anhörigas kamp för att deras gamla familjemedlemmar, som vårdades på Folkhälsans gruppboende Linden, inte skulle tvingas flytta till Trobergshemmet eller Odalgården.

De anhöriga överklagade socialnämndens beslut till Ålands förvaltningsdomstol. Domstolen upphävde beslutet och socialnämnden valde att få det prövat i högsta domstolen där det fortfarande ligger.

Klienterna bor kvar på Folkhälsan åtminstone tills ärendet är avgjort.

Stadens revisorer har klagat på nämndens hantering av ärendet i det revisionsprotokoll som lämnades in för två månader sedan. I november fick nämndens ordförande Barbro Sundback i uppdrag att skriva ett utkast till bemötande till stadsrevisorerna.

Utkastet togs upp på nämndens möte i onsdags. Slutsatsen i utkastet är att man kan se på saken som revisorerna gör – att stadsfullmäktiges budgetbeslut och delegerade tjänstemannarätter slaviskt ska följas av socialnämnden – men att man också kan se det som nämndens rätt och skyldighet att självständigt fatta beslut där man tar hänsyn till den enskildas rätt enligt sociallagstiftningen.

Med rösterna 4-3 godkändes utkastet som nämndens utlåtande.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!