DELA
Foto: Erkki Santamala

Förslag: Höjd skatt på obebyggda tomter

Mariehamnsborna föreslås få oförändrade fastighetskattesatser 2020, förutom på en punkt: stadsdirektören vill se att skattesatsen för obebyggda byggplatser höjs från 3 till 6 procent.
Inom staden finns ett fyrtiotal tomter för vilka staden skulle kunna få ökade intäkter om förslaget går igenom. Under 2018 var skatteprocenten för obebyggda byggplatser 2 procent och det gav cirka 6 700 euro i form av skatteintäkter för obebyggda byggplatser. Till 2019 höjdes skatteprocenten för obebyggda byggplatser till tre procent vilket, enligt preliminära uppgifter, väntas ge cirka 27 000 euro i skatteintäkter för obebyggda byggplatser.

Nu föreslår stadsdirektören Barbara Heinonen att man höjer skatten på de här tomterna ytterligare, till 6 procent.

– En höjning av skattesatsen för obebyggda byggplatser sänder en signal om önskad ytterligare byggnation i staden, skriver direktören i sin beredning.

Fastighetsskatt för obebyggda byggplatser skulle uppbäras i de fall där stadsplanen för byggplatsen har varit i kraft minst ett år före ingången av kalenderåret, där över hälften av byggrätten är för bostads-
ändamål, där det inte finns någon bostadsbyggnad som används för boende och där det till byggplatsen finns en användbar infartsväg eller är möjligt att ordna en sådan. Det ska inte finnas ett gällande byggförbud och byggplatsen ska kunna anslutas till allmänt vattenlednings- och avloppsnät.

Förslaget ska nu tas upp av stadsstyrelsen på torsdag, som också ska behandla ett förslag till budget på mötet, men det förslaget är ännu inte offentligt.

Inkomstskatten för mariehamnarna ska enligt stadsdirektörens förslag vara oförändrad, 17,25 procent.