DELA

Hårdare krav på Ålandskomposten

Ålandskomposten har fyra månader på sig att avhjälpa bristerna kring smittskyddet.

Det beslutet har landskapsregeringen fattat efter att ha konstaterat att man måste tolka lagen på ett annat sätt än hittills.
Landskapsregeringen var i fjol i kontakt med både riksmyndigheter och myndigheter i Sverige och kom efter det fram till att lagtolkningen beträffande haneringen av animaliskt avfall i kompostanläggningen måste ändras, något som också bekräftades i det utlåtande som landskapsregeringen begärde av Evira i år.

Detta leder till att mer specificerade krav ställs på Ålandskompostens verksamhet, konstateras i beslutet.

Om Ålandskomposten tänker fortsätta ta emot slaktavfall och avfall från fiskodlingar måste företaget senast den 30 november enligt alternativ ett ha byggt en sluten komposteringsreaktor eller ett slutet utrymme som avfallet måste passera.

Dessutom måste man med teknisk utrustning eller på annat sätt visa avfallet under minst en timme uppnått minst 70 grader utan avbrott och bevisa att det krossade animaliska materialet har en partikelstorlek på högst 12 millimeter.

Alternativ två är att företaget utför en valideringsprocess där man visar på ett tillförlitligt sätt att de biologiska riskerna från obearbetat avfall reduceras tillräckligt mycket under bearbetningsprocessen så att det itne utgör någon smittorisk. Beskrivningen av valideringsprocessen måste finnas hos landskapsregeringen senast 15 oktober.

Om endast matavfall tas emot måste Ålandskomposten bevisa att partiklarna är högst 12 mm stora och att på ett tillförlitligt sätt visa att ingen smittorisk föreligger.

Senast den 30 september ska Ålandskomposten meddela vilka av de nämnda åtgärderna man tänker vidta.

Efter den 30 november ska landskapsregeringen inspektera kompostområdet för att kontrollera att åtgärderna utförts. Efter det fattar landskapsregeringen beslut om att antingen godkänna eller återkalla tillståndet för mottagande av animaliskt avfall helt eller delvis från och med 20 december.

Det tidigare begärda reviderade egenkontrollprogrammet ska lämnas in senast 30 november.

Landskapsregeringen kan inte agera i strid med lagstiftningen och låta blir att ställa krav på åtgärder, heter det i beslutet, men man anser att det är en skälig lösning att Ålandskomposten får fortsätta ta emot animaliska biprodukter under den tid som åtgärderna vidtas.