DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VÄXER Jomala växer så det knakar men frågan är om Jomala IK har råd att växa i samma takt.

Framtiden hotad för JIK:s ungdomsverksamhet

Jomala IK har inte tillräckliga resurser för att på längre sikt kunna bibehålla verksamheten för barn- och ungdomsidrotten. Det är ingen omedelbar kris men i framtiden kan JIK tvingas säga nej till barn och ungdomsgrupper på grund av ekonomiska skäl.
Jomala kommun växer så det knakar men kommunens idrottsförening JIK klarar inte av att svara upp mot framtidens utmaningar. För att kunna fortsätta med breddidrotten måste nya sektioner öppnas och de ideella krafterna räcker inte till, inte heller stödet från kommunen räcker.

JIK:s fotbollssektion lämnade i september in ett medborgarinitiativ till kommunen. Kommunen bad om ett utlåtande från JIK:s centralstyrelse och utlåtandet lämnades in i veckan. Fotbollssektionens ordförande Peik Enberg är orolig för att klubben inte kan fortsätta med den verksamhet man har i dag på längre sikt. Föreningen kan inte i dagsläget samla upp alla som vill idrotta inom kommunen.

– Var är alla fotbollsflickor? De har vi bevisligen inte lyckats samla upp, säger Peik Enberg.

Ideellt arbete

Av de drygt 84 000 euro som JIK får av kommunen går en del kommunen i form av hyresavgifter för planer och hallar. Ungdomsverksamheten bygger på ideellt arbete som i så gott som alla idrottsföreningar.

– Ser man till hur många utövare vi har är det i slutändan väldigt lite pengar vi får, säger Peik Enberg.

Enberg vill betona att ringeffekterna av idrottsverkamheten är stora. Barn- och ungdomsidrott är inte bara en lekplats utan ger kommunens framtida befolkning förutsättningar för en god start i livet.

– Om man är aktiv i ungdomen har man bättre förutsättningar att fortsätta upp i vuxen ålder. Jag tror de pengar JIK får inte täcker många sjukhusplatser per år, säger Enberg och syftar på folkhälsoproblem som bland annat fettmarelaterade sjukdomar.

Prioriterar bredd

Men risken finns att JIK inte i framtiden kan hålla bredden på antalet grupper och fortsätta ha en låg avgift, kostnaderna blir för höga.

– Om avgifterna stiger finns en risk att flera ungdomar faller bort och vi vill tydligt prioritera vår breddidrott. Så många som möjligt ska kunna idrotta så länge som möjligt, säger Enberg.

Men målsättningen är att JIK ska kunna driva verksamheten på samma premisser som fjolåret. Hur mycket bidrag som JIK får nästa år är ännu inte klart. Jomala kommun håller på att arbeta med nästa års budget just nu.

– Nattsvart är det inte men det ser inte heller ljust ut, säger Enberg.

Borde kommunen ta betalt av JIK för planhyror?

– Jag har ingenting emot att kommunen tar betalt för planerna. Men en välmående kommun som Jomala är borde titta på hur mycket man lägger ner på idrott. JIK fotboll har 200 medlemmar varav 80 procent är under 18 år som får friskvård till en låg avgift.

Friskvård

Idrott är inte bara friskvård. Barn och ungdomar får chansen att utvecklas socialt, att lära sig umgås med andra utanför skolan och att även få vänner som kanske inte annars hade setts. Idrotten ger barn ett sammanhang.

– Vi jobbar också för att ge barnen en god värdegrund.

Peik Enberg uppskattar antalet träningstimmar till 28 000 utslaget per barn och timme.

– Man kan fråga sig vad det skulle kosta för kommunen att driva samma typ av verksamhet i egen regi, säger Enberg.

Jomala IK:s centralstyrelse delar i viss mån fotbollssektionens oro men de har i sitt utlåtande fokuserat på att påpeka nyttan av en verksamhetsledare.

JIK:s centralstyrelse skriver i sitt utlåtande till kommunen att föreningen behöver mer pengar för att kunna anställa en verksamhetsledare. Kravbilden blir allt strängare för idrottsföreningar och en samordnande verksamhetsledare skulle underlätta arbetet i föreningen.

Verksamhetsbidragets storlek har inte förändrats så mycket trots att JIK fotboll upplever en boom i antalet utövare. De yngre grupperna har god tillväxt och om några år finns ett behov för flera grupper än vad JIK klarar av.

– Både fotboll och volleyboll har äskat om mera pengar men sådana pengar har inte centralstyrelsen fått av kommunen, säger centralstyrelsens ordförande Christian Jansson.

Ingen akut kris

Centralstyrelsen fördelar verksamhetsbidraget som Jomala kommun ger efter antalet aktiva idrottsutövare per sektion.

Som det är i dag upprätthåller JIK verksamheten men när sektionerna växer blir det svårt att starta nya grupper. Om några år kommer JIK ha svårt att ha så många grupper som ger ungdomarna de bästa förutsättningarna. Men det är ingen akut ekonomisk kris.

– Om JIK ska kunna starta lag för olika idrotter behövs ökat verksamhetsbidrag och någon som kan samordna verksamheten, säger Jansson.

Är de andra sektionerna lika oroade?

– Det är främst fotbollen som har uttryckt oro. De har flest grupper och belastningen blir stor på just fotbollen när Jomala växer, säger Jansson.

Kommundirektör John Eriksson säger att Jomala kommun ligger i framkant när det gäller satsningar på barn- och ungdomsidrott och att kommunen måste behandla alla föreningar lika.

JIK:s Centralstyrelsen skriver i sitt utlåtande att de inte vill ändra nuvarande system för planhyror. De vill dock se över storleken på verksamhetsbidraget.

– Nu när vi har fått utlåtandet bereder vi ärendet, säger Jomalas kommundirektör John Eriksson..

Jomala kommun har de senaste åren fått flera invånare och potentiella idrottsutövare. Kommunen har också fått flera föreningar som verksamhetsbidraget ska fördelas på. Eriksson lyfter bland annat fram rugbylaget Åland Stags som också bedriver ungdomsverksamhet. De fick sammanlagt 7 400 euro i fjol.

– Jomala IK är en betydande förening som gör ett bra jobb men vi från kommunens sida har en skyldighet att behandla alla lika.

84 000 euro

Jomala kommun betalade totalt 84 000 euro till JIKs hela verksamhet år 2015. 2014 betalade JIK 18 058 euro för planhyror för Vikingavallen och konstgräsplanen, det inkluderar inte kostnaderna för hyra av Vikingahallen. Kommunen ger också bidrag till föreningar som inte är från Jomala men där barn och ungdomar från kommunen deltar.

Så du upplever att Jomala kommun tar hand om sina barn och ungdomars möjlighet att idrotta?

– Jomala kommun ligger i framkant när det gäller satsningar på idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Men vi kommer nu att göra en djupdykning i och med beredningen av det här ärendet, säger Eriksson.

Proportionalitet

Utreder ni närmare frågan om planhyrorna?

– Centralstyrelsen har i sitt utlåtande skrivit att de vill behålla nuvarande system. Kommunen ger pengar till föreningen JIK och sedan är det centralstyrelsens uppgift att fördela pengarna på de olika sektionerna. Kommunen har inte justerat planhyrorna de senaste åren vilket också är ett sätt att vara tillmötesgående.

Borde det finnas en proportionalitet mellan antalet utövare och storleken på bidraget?

– Så är det i dag. När Jomala kommun bestämmer storleken på verksamhetsbidrag tittar vi främst på antalet aktiva utövare under 20 år.

I slutändan handlar det om politik och fördelningen av resurser. Ett ökat bidrag till idrottsföreningarna betyder eventuellt att någonting annat måste minskas.

Både medborgarinitiativet och regler för beviljande av verksamhetsunderstöd till föreningar i Jomala kommun finns att läsa här:

Regler för beviljande av verksamhetsunderstöd till föreningar i Jomala kommun 2012

Medborgarinitiativ angående fotbollen i Jomala 22.9.2015