DELA

Framåt Åland!

Nya Åland har bjudit in de åländska partiledarna för att de ska få berätta om sitt partis framtidsvisioner för Åland år 2035. Gästledarna publiceras en gång i veckan under de kommande veckorna. Åsikterna och visionerna som presenteras är gästskribenternas egna. I dag är Liberalernas ordförande Katrin Sjögrens tur.
”Enda sättet att förutspå framtiden är att skapa den” är ett citat som dyker om man googlar framtiden. Klyschor och utnötta ordspråk må uppfattas som patetiska men de innehåller alltid gamla och välprövade sanningar.

Lagtinget har fattat beslut om att Åland ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 2051. 2035 ska vi vara en bra bit på väg. Målsättningen att politiskt ha hållbarhetskriterierna som rättesnöre är klokt och ger helhetsperspektiv. De som snabbast och lättast kan göra omställningen är samhällen på runt 30 000 människor.

Vårt samhälle är till många delar ett gott samhälle att leva och bo i men samtidigt inget som kan tas för givet. De fördelar som finns i vårt småskaliga samhälle ska vi värna och vårda. Den höga åländska levnadsstandarden och medellivslängden, som är något eftersträvansvärt, tillskriver forskarna något som kallas för salutogenes, den livsavgörande känslan av sammanhang. Det utgör kittet i vårt samhälle och tar sig i uttryck på det mest förunderliga sätt. Inom skolan, barn- och äldreomsorgen har många en personlig relation till varandra. Samma sak gäller vare sig man handlar mjölk eller spik, lånar böcker på biblioteket, uträttar bank- eller postärenden. Ministrar eller lantråd är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Vi finns i en gemenskap, ett sammanhang. Det stärker de som hävdar att det finns en femte hållbarhetprincip. En princip som tar sikte på den sociala hållbarheten och som innefattar en hållbar vardag och fritid.

Det är inte svårt alls att måla upp en idealbild av ett åländskt drömsamhälle anno 2035 men det är mer angeläget att ringa in och identifiera utmaningar som Åland kan komma att ställas inför. Ekonomin är ramen för hela det politiska fältet och en grundförutsättning för stabilitet och utveckling av självstyrelsen. 2035 är vår samhällsstuktur sedan länge kostnadseffektiv med en jämlik välfärd och service. De offentliga finanserna är hållfasta och skapar beredskap att möta kriser och lågkonjunkturer utan att välfärden hotas. Flexibla villkor för företagandet skapar tillväxt och jobb som i sin tur är en garant för den generella välfärden. 2035 är näring, miljö och energi sedan länge är ett sammanhållet politikområde. Digitaliseringen har utvecklat allt från distansarbete till mötestekniker vilket blivit ett lyft både för skärgården, det nordiska och europeiska samarbetet. De företag som har en ekologisk hållbar utveckling som kärna i sin affärsidé är framtidens vinnare. Det ligger något sunt i att bygga näringslivet kring näringar där behovet är bestående därför är det av yttersta vikt att ha lokal matproduktion.

Åland består av en funktionell helhet som utgörs av stad, landsbygd och skärgård. Förutsättningar för samarbete och skärgårdens överlevnad är fungerande kommunikationer. Skärgården binds ihop och samarbetar inom näringsliv, skola och social- och sjukvård. Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter genom offensiv rekrytering när det gäller inflyttning, fungerande integration, mångfacetterad arbetsmarknad, attraktivt boende samt skolor och barnomsorg i världsklass.

Det är ett ständigt pågående arbetet att utforma framtidens Åland men det är inte ett exklusivt uppdrag för politiker. Framtiden formar vi gemensamt. Diskussioner och samtal behöver också föras i skolan, runt köksborden, på arbetsplatser, i styrelserum, i kommunerna och inom föreningslivet. Den diskussionen har landskapsregeringen initierat genom det gemensamt utvecklings- och hållbarhetsarbete. Intresset är stort och det bådar mycket gott.

Politiker har till uppgift att ingjuta hopp och framtidstro. Åland är en del av en global helhet och det går inte att blunda och bortse från att det ser dystrare ut än på länge med många människor på flykt, klimatförändringar och främlingsfientlighet. Men världens mest omfattande medborgarundersökning, World Values Survey visar klart och tydligt, och det är viktigt att veta, att parallellt med allt elände pågår en oändligt mycket långsammare process bland oss människor på jorden. Sakta, sakta, men obändigt, trots periodvis bakslag, leder det oss mot det som kan sammanfattas med två ord: fred och frihet.

Framåt Åland!