DELA
Foto: PRIVAT

Föräldrar protesterar mot dagislokal

En ny rapport om daghemmet Saltkråkans inomhusmiljö visar på fuktskador och andra brister. Nu vill föräldrarna ha bort sina barn från daghemmet tills situationen är åtgärdad.
Det är i den äldre delen av daghemsbyggnaden, som kallas Norrkulla, där de flesta av bristerna har upptäckts. En undersökningsrapport som gjorts gällande inomhusmiljön på Saltkråkan visar på fuktskador och tillväxt av mikrober som kan utvecklas till mögel och bakterier. Norrkulla har dessutom i rapporten bedömts som olämplig både som daghemsverksamhet och arbetsplats.

Nu har ett antal föräldrar och vårdnadshavare till barn på dagiset lämnat in en skrivelse till ÅMHM där de anhåller om en omprövning av beslutet om fastighetens lämplighet som daghemslokal och att barnen inte ska behöva vistas i lokalerna tills bristerna är åtgärdade.

I undersökningsrapporten framkommer flera brister när det gäller inomhusmiljön. Bland annat visar fyra av åtta provytor indikation på fuktskador och tillväxt av så kallade mikrober som kan utvecklas till bakterier och mögel. På två av dessa ytor syntes även en riklig tillväxt av mesofila svampar.

Vid kartläggningen av inomhusmiljön konstaterades det att de mikrobtillväxt som uppkommit av långvariga fuktskador kan vara skadliga för hälsan om den relativa luftfuktigheten långvarigt är över 70 procent. Enligt ÅMHM:s egna linjedragning får luftfuktigheten inte övergå 75 procent, men den fuktighet som uppmättes vid kartläggningstillfället var 79 procent. Samtidigt har daghemspersonal med astma blivit tvungen att sluta efter allvarliga reaktioner på inomhusluften, enligt skrivelsen. Men det är främst barnens hälsa som oroar föräldrarna.

”Sedan den gamla delen, Norrkulla, tagits i bruk har flera föräldrar oberoende av varandra upplevt att barnen som vistats i den och deras kläder efter en dag luktat unket av mögel eller liknande. Personalen har även meddelat att man aldrig haft så stor sjukfrånvaro bland barnen som under föregående höst- och vårtermin”, står det bland annat i skrivelsen.

Från politiskt håll väntar man nu på resultat från nya provtagningar från den äldre delen av byggnaden. Bland annat ska man undersöka om det finns mögelsporer i luften.

– Politiska beslut kommer att tas i frågan, men vi inväntar resultatet från provtagningarna innan vi kan ta ställning till om det räcker att renovera Norrkulla, eller om det behövs en utbyggnad av daghemmet, säger Eva Dahlén som är ordförande i Lemlands socialnämnd.

Eva Dahlén menar att provtagningarna kommer att göras ”endera dagen” och att det kan dröja mellan två och fyra veckor innan resultatet kommer.

Var kommer barnen att få hålla till?

– Vi inväntar som sagt resultatet från de nya proverna, men vi bygger upp en beredskap.

Läs mer i papperstidningen eller E-nyan!