DELA
Foto: Ida K Jansson

Finansministeriet fick bakläxa

Finansministeriet uppfyllde inte kraven i språklagen i beredningen av lagförslaget om båtskatten och förfarandet i övrigt uppfyllde inte heller kraven för god lagberedning.

Det konstaterar justitiekanslern som svar på ett klagomål från Ålands riksdagsledamot Mats Löfström (bilden).
– Regeringen planerade tidigare i år att med snabb tidtabell införa en båtskatt. Den snabba tidtabellen skapade utmaningar i lagberedningen och gjorde bland annat att utkastet till lagförslag publicerades på svenska först efter att tidpunkten för inlämnandet av utlåtanden gått ut. Det här gjorde att svenskspråkiga inte hade samma möjligheter att ge respons på lagförslaget, skriver riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande.

Löfström lämnade in ett klagomål om saken till justitiekanslern och bad justitiekanslersämbetet att säkerställa att både finsk- och svenskspråkiga har likvärdiga möjligheter att ge synpunkter på lagförslagen och dess fortsatta beredning.

Justitiekanslern konstaterar bland annat följande:

”Med beaktande av att syftet med hörande vid författningsberedning är att alla ska ha möjlighet att ge ett utlåtande, samt med beaktande också av målsättningen att nationalspråken ska behandlas lika, konstaterar jag att finansministeriets förfarande inte kan anses uppfylla kraven i språklagen och att ministeriets förfarande inte heller i övrigt uppfyller kraven för god lagberedning. Som framgår av utredningen är i synnerhet den snäva tidtabellen för den fortsatta beredningen ägnad att skapa ett intryck av att de remissinstanser som tog del av materialet på svenska inte i verkligheten skulle ha fått sina eventuella utlåtanden beaktade”.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!