DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fifax planerar för nystart- men då krävs nytt kaptial

”Ett omvälvande och utmanande år” konstaterar Fifax vd att bolaget lämnar bakom sig när fiskodlingsbolagets bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs idag.

”Året började bra i enlighet med planerna, men IHN-fyndet i juni har haft dramatiska påföljder. Bolaget söker finansiering för återuppstart av anläggningen efter smittosaneringen.”

Här kan du läsa hela kommunikén.

Fifax- centrala händelser januari – december 2022

Siffrorna inom parentes presenterar motsvarande jämförelseperiod 2021.

  • Omsättning 1,2 miljoner euro 1-12.2022 (1,0 miljoner euro) och härrör till perioden 1-8.2022 före anläggningen tömts på fisk.
  • Leveransvolymen uppgick till 229 ton rensad regnbåge 1-12.2022 (288 ton) och härrör till perioden 1-8.2022 före anläggningen tömts på fisk.
  • Övriga rörelseintäkter 2,4 miljoner innefattar 0,8 miljoner euro för avlivnings och smittosaneringsarbetet som bolaget utfört, samt 1,6 miljoner euro ersättning för fisken som avlivats.
  • Rörelseresultatet i perioden var -7,3 miljoner euro 1-12.2022 (-9,8 miljoner euro) och belastades av engångskostnader relaterade till IHN virusutbrottet om 0,1 miljoner euro. De omedelbara kostnaderna relaterade till IHN virusutbrottet är begränsade, eftersom staten enligt lagen om djursjukdomar ansvarar för kostnaderna för åtgärderna och är ersättningsskyldig för bortförd eller förstörd egendom i samband med dem.
  • Räkenskapsperiodens förlust -8,0 miljoner euro 1-12.2022 (-13,7 miljoner euro).
  • I juni 2022 konstaterades IHN i prover av fisk från anläggningen vilket har präglat det andra halvåret. Anläggningen har tömts på fisk och smittosanerats under Livsmedelsverkets beslut och ledning. Smittosaneringsarbetet har slutförts i januari 2023.
  • Bolaget planerar återstarten av produktionen och förbättrande investeringar. Ny finansiering är en förutsättning för att genomföra återuppstarten enligt planerna.

I kommunikén lyfts väsentliga händelser som skett sedan årsskiftet:

Livsmedelsverket har konstaterat att smittosaneringsarbetet slutförts 20.1.2023 och tomhållningsperioden om 6 veckor har inletts.

Omställningsförhandlingar inleddes i december och avslutades 17.1.2023 varvid 6 personer permitterades och 8 personer sades upp med anledning av att smittosaneringsarbetet avslutas och verksamheten omorganiseras för uppstartsperioden.

Bolagets styrelse har den 3.2.2023 publicerat en kallelse till bolagets ordinarie bolagsstämma och föreslår för den ordinarie bolagsstämman att stämman skulle bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en företrädesrättsemission av högst 26 000 000 nya aktier. Vissa aktieägare som tillsammans innehar cirka 62,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att delta i den ordinarie bolagsstämman och rösta för detta bemyndigande. Utöver detta föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om riktad emission av upp till 3 300 000 nya aktier till bolagets borgenärer för att konvertera upplupna obetalda kapitallåneräntor samt ett räntebärande lån från ägare jämte upplupna räntor, som sammanlagt uppgår till ett belopp av ungefär 650 tusen euro, och att besluta om emission av nya aktier samt särskilda rättigheter som berättigar till aktier, vilka högst kan uppgå till 2 500 000 aktier.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!