DELA
Foto: Jonas Edsvik

Farliga ämnen i Slemmern kollas

Finns det farliga och förorenande ämnen i Slemmern och Österhamn?

Det ska landskapsregeringen nu låta undersöka.
EU har listat 45 olika ämnen, så kallade prioriterade ämnen, som utgör en risk för ytvattenmiljön. Medlemsländerna är enligt Vattendirektivet och det så kallade Prio-direktivet skyldiga att undersöka halterna av dessa ämnen, rapportera resultaten och också att vidta åtgärder om fastställda miljökvalitetsnormer överskrids.

I höst ska landskapsregeringen låta undersöka sedimenten i hamnbassängen i Slemmern, ett uppdrag som utförs av det svenska företaget Niras Sweden. Resultatet av analyserna ger inte bara en bild av hur situationen i Slemmern och Östra hamnen är i dag utan det blir också en viktig bas för att kontinuerligt kunna följa med utvecklingen.

– Genom att följa upp ämnen i sediment så kan man få en långtidsserie och se vilka farliga och förorenande ämnen som försvunnit genom tiden på grund av olika internationella krav och lagkrav, säger Susanne Vävare, vattenbiolog vid landskapets miljöbyrå.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!