DELA
Foto: Erkki SantamalaI besvärsskrivelsen påpekas att ”ungdomsföreningen har tillgångar i form av fastigheten Furulund, som mer än väl motsvarar värdet av föreningens skuld till kommunen.”

Besvär mot pengar till Geta uf

Fem kommunmedlemmar har lämnat in besvär till Ålands förvaltningsdomstol mot Geta kommunfullmäktiges beslut att efterskänka Geta ungdomsförenings skuld till kommunen. Det handlar om ett lån på 13 000 euro.

I överklagandet sägs bland annat följande:

”Geta Ungdomsförening r.f. styrs i praktiken av de förtroendevalda politikerna i Geta. Tre av föreningens sex ordinarie styrelseledamöter är medlemmar i kommunfullmäktige (ordförande Helena Martinsson, viceordförande Ramona Jansson-Eker och Jenny Stara). Styrelsesuppleanten Gunnel Nordlund-White är medlem av kommunstyrelsen. Föreningens bägge verksamhetsgranskare Dan-Johan Dahlblom och Anders J Jansson är ordförande resp. ledamot av kommunfullmäktige. Dahlblom är dessutom tidigare ordförande för ungdomsföreningen.

Frågan om efterskänkning av Geta Ungdomsförenings skuld har tidigare varit uppe till behandling 2011-2012 och då beslöt fullmäktige att inte efterskänka skulden.”

Det anses att det förekommit jäv under behandlingen av ärendet, att kommunstyrelsen inte har berett ärendet på ett sakenligt sätt och att ”kommunstyrelsen och -fullmäktige har förfarit mot sin tjänsteplikt genom att låta bli att vidta åtgärder för att indriva skulden och därefter efterskänka skulden.”

I skrivelsen till förvaltningsdomstolen, som är daterad den 8 november, yrkas på att fullmäktiges beslut ”upphävs såsom olagligt”.