DELA
Foto: Isabelle Kotzev (dagsverke)

Bättre resultat i elevers mattetest

Åländska sjätteklassister har blivit bättre på matematik.
Det tyder en färsk undersökning på. Landskapets statistik- och utredningsbyrå Åsub testade sjätteklassisternas matematikkunskaper år 2012 och igen i fjol.

”Ålandsprovet 2016” mätte kunskaper som lärs ut i årskurs fem. 279 sjätteklassister, 144 pojkar och 135 flickor, skrev provet.

Resultatet redovisas som andelen avklarade poäng av maxpoängen på provet.

Den genomsnittliga lösningsandelen för Ålandsprovet 2016 var 64,3 procent, jämfört med 60,5 procent fyra år tidigare.

Flickorna hade en högre lösningsandel än pojkarna, 66,1 mot 62,6.

Skolorna delades i i fyra distrikt – södra Ålands, norra Åland, skärgården och Mariehamn. Lösningsandelen jämfört med 2012 ökade i alla distrikt utom i skärgården.

I skärgården skrev bara nio elever provet. Det betyder att en enskild elevs resultat får stor påverkan på det genomsnittliga resultatet för distriktet, konstaterar Åsub. (pd)