DELA

Väntsal får byggas på Enklinge

Kumlinge kommun får bygga en väntsal på Enklinge samfällighets mark invid Enklinge färjfäste.
Landskapsregeringen avslog kommunens ansökan om att få bygga väntsalen åtta meter från körbanans mitt, vilket är närmare körbanan än vad lagen tillåter. Avslaget motiveras med att framtida vägförbättringar i hamnområdet skall vara möjliga att utföra.
Landskapsregeringen beviljar dock dispens för att väntsalen får byggas tio meter från körbanans mittlinje. (ab)